Kłopoty na drodze do elektromobilności

Opracowane na poziomie krajowym dokumenty strategicznie oraz uregulowania prawne dot. elektromobilności, wykazują spójność ze strategiami europejskimi oraz stwarzają w ogólnym ujęciu dogodne warunki dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Istnieje jednak potrzeba pilnego uzupełnienia istniejących aktów prawnych o rozporządzenia wykonawcze czy wręcz specustawę o realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych. Takie działania są konieczne do skutecznego realizowania inwestycji infrastrukturalnych związanych z przyłączaniem nowych punktów ładowania. Dobrym przykładem działania są projekty rozporządzeń w sprawie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Ogólny udział polskich podmiotów w pracach projektowych, badawczych, rozwojowych i produkcyjnych, związanych z obszarem elektromobilności nie jest na dzień dzisiejszy znaczący. Ogranicza się on zasadniczo do większych i dłużej działających na rynku spółek, rzadziej są to spółki start-upowe. Wynika to z braku odpowiednich środków finansowych, których dostępne instrumenty finansowe nie zabezpieczają w wystarczającym stopniu podwyższonego poziom ryzyka w odniesieniu do inwestycji. Szansę na poprawę sytuacji mogą stanowić ogłaszane i aktualne konkursy przez NCBiR, CUPT i NFOŚiGW dotyczące opracowywania, a następnie wdrażania innowacyjnych projektów oraz większe kwoty dofinansowania, skierowane również do mniejszych przedsiębiorstw.

Potencjał zawarty w autobusach elektrycznych

Istotny potencjał stanowią polskie spółki dostarczające autobusy elektryczne, takie jak Solaris Bus&Coach czy Ursus Bus, które posiadają solidne zaplecze techniczne i merytoryczne, a także wykwalifikowaną kadrę inżynierów. Sukcesy sprzedażowe w Europie potwierdzają dobrą jakość oferowanych przez nie produktów. Z drugiej strony duża część komponentów do autobusów elektrycznych nadal pochodzi z rynków zagranicznych, szczególnie azjatyckich. Dla utrzymania dobrej pozycji na rynku i konkurencyjności wobec firm zagranicznych konieczne są inwestycje w rozwój tej branży poprzez zapewnienie, na odpowiednim poziomie dofinansowania oraz dotacji.

Fot. Model Solaris Urbino Electric 12

Szanse wdrożenia do produkcji polskiego samochodu elektrycznego są stosunkowo niewielkie, co wynika między innymi z małego zainteresowania tego rodzaju produktem na naszym rynku. Decydującą rolę odgrywa w tym przypadku bariera ekonomiczna, w tym nadal konkurencyjne ceny pojazdów z napędem konwencjonalnym. Brak popytu sprawia, że koszty wdrożenia polskiego samochodu elektrycznego są wysokie, co przyczynia się do małej dynamiki rozwoju tego kierunku w polskiej motoryzacji.

Infrastruktura ładowania i rozwój elektromobilności

Duży potencjał i rosnącą dynamikę rozwoju w naszym kraju ma infrastruktura ładowania oraz produkcja magazynów energii. Podobnie jak w przypadku autobusów elektrycznych, znane są polskie marki, takie jak: Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o. czy Impact Clean Power Technology S.A. Postęp technologiczny w tych branżach widoczny jest także w zainteresowaniu obcego kapitału rynkiem polskim i chęcią lokowania swoich fabryk produkcyjnych, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju. Światowe marki jak LG, Umicore i Northvolt realizują już w Polsce swoje pierwsze projekty i wprowadzają na rynek nowe produkty.

Fot. Stacje ładowania typu pantograf produkcji Ekoenergetyka Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Rozwój elektromobilności w Polsce jest uzależniony od pokonania szeregu barier. Mają one charakter techniczny, ekonomiczny, społeczny i organizacyjny. Podstawowym utrudnieniem jest niewystarczająca infrastruktura ładowania pojazdów. Potencjalnych konsumentów zniechęcają również wyraźnie wyższe koszty zakupu pojazdu elektrycznego w stosunku do spalinowego, nawet po uwzględnieniu proponowanych dopłat. Ponadto pojawiają się obawy związane z ewentualnymi kosztami i miejscem serwisowania pojazdów, a także przyszłymi kosztami wymiany baterii (koszty te stanowią obecnie, w przypadku samochodów osobowych, ok. 35% kosztów pojazdu). Do tego dochodzi brak możliwości określenia wartości pojazdu elektrycznego na rynku wtórnym w przyszłości. Barierę stanowi również model użytkowania pojazdu w Polsce, w którym użytkownicy preferują własność nad wynajmem na czas korzystania.

Źródło: Raport “Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce”

Redakcja GLOBEnergia