Elektroprosumenci i net-metering – znamy nowe propozycje zmiany systemu prosumenckiego

Podczas ostatniego posiedzenia senackiej Nadzwyczajnej Komisji do spraw Zmian Klimatu posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili kolejny projekt nowelizacji ustawy o OZE, który wprowadza nowe rozwiązania dla prosumentów. Jest to odpowiedź na niekorzystne zmiany wprowadzane w obecnie procedowanym projekcie nowelizacji, który dziś pojawi się na posiedzeniu Senatu. Znamy szczegóły propozycji przedstawionej przez posłów Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Tydzień temu w trybie art. 69 regulaminu Senatu przedłożono nowy projekt ustawy w znaczącej części rozwiązujący problemy podniesione w czasie dyskusji o zmianie systemu prosumenckiego – tak przekonywał poseł Krzysztof Gadowski. W dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję reprezentować będzie senator Stanisław Gawłowski.

Posłowie KO podczas posiedzenia Komisji podkreślali, że Polska nie wykorzystuje potencjału fotowoltaiki. W uzasadnieniu czytamy, że energetyka obywatelska to wielka szansa dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do stworzenia setek tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacje.Te źródło OZE daje bezpieczeństwo energetyczne dzięki ograniczeniu zależności od dostaw surowców energetycznych z zagranicy oraz wspiera walkę z ubóstwem energetycznym. Co więcej, warunki techniczne do zainstalowania mikroinstalacji OZE mają nie tylko budynki jednorodzinne - w Polsce ma je co najmniej 4 miliony budynków wielorodzinnych.

- Problemem są bariery administracyjne i prawne, które blokują rozwój energetyki obywatelskiej. Większość obowiązujących przepisów ukierunkowana jest na utrzymanie istniejącego systemu energetycznego, w którym zdecydowana większość energii produkowana jest w wielkich elektrowniach – wskazują autorzy projektu.

Elektroprosument zamiast prosumenta

Posłowie proponują nowe nazewnictwo dla uczestników systemu rozliczenia energii wyprodukowanej w mikroinstalacji OZE. Jak czytamy w uzasadnieniu, elektroprosument to „odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii lub instalacji magazynującej energię i oddającą energię w dowolnym momencie, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”. Przewidziano także definicję elektroprosumenta zbiorowe i wirtualnego, które obejmują standardowe założenia jak w przypadku prosumenta zbiorowego i wirtualnego.

Elektroprosument będzie rozliczał się ze sprzedawcą energii na podstawie umowy sprzedaży lub kompleksowej w systemie netmeteringu 1:1 – przypomnijmy, że te rozwiązanie pierwotnie proponowała Jadwiga Emilewicz. Jeśli zachodzi potrzeba, elektroprosument i sprzedawca mogą ustalić inne zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci, w tym także rozliczenie finansowe (net-billing). Operatorzy systemu dystrybucyjnego będą zobowiązani do zawarcia umowy elektroprosumentem do 21 dni.

Elektroprosument indywidualny, zbiorowy lub wirtualny ma prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej moc przyłączeniową instalacji OZE, która łącznie nie przekracza 100 kW.

Elektroprosumenci częściowo zwolnieni z opłat

W zakresie pobranej energii elektrycznej podlegającej rozliczeniu oraz gromadzonej w magazynach energii nie nalicza się i nie pobiera opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej. Zakłada się, że elektroprosument będzie płacił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci i w związku z tym będzie mógł zawierać i umowy kompleksowe i rozdzielone – czytamy w dokumencie.

Elektroprosument indywidualny i zbiorowy będzie mógł skorzystać z 30 proc. obniżki w opłacie dystrybucyjnej, jeśli będzie dysponował magazynem energii.

- Obecnie obowiązujące przepisy, w zakresie tzw. opustów, zakładające pokrywanie przez spółki obrotu, w ramach umów kompleksowych części opłat sieciowych dotyczących prosumentów (opłaty zmienne) są regulacją niedoskonałą. Jest to rozwiązanie pozornie korzystne dla prosumentów, jednak czyni ich niejako „zakładnikami” największych spółek obrotu – sprzedawców z urzędu i sprawia, że dla tych spółek są oni balastem, a nie aktywem – wskazują posłowie.

Proponuje się aby ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku, co zapewni zachowanie odpowiedniego okresu vacatio legis. Elektroprosment, który wprowadził energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego ze swojej instalacji do dnia 30 czerwca 2022 roku, będzie mógł korzystać dotychczasowego systemu opustów przez okres 15 lat. Z kolei elektroprosument, który wprowadził energię do systemu do dnia 31 grudnia 2023 roku będzie mógł korzystać z systemu rozliczenia obowiązującego do tego dnia przez okres 15 lat.

Nowy projekt poselski zostanie przedstawiony przez sprawozdawcę komisji senatora Stanisława Gawłowskiego podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu.

Źródło: Senat

Zobacz również