Elektrownie wiatrowe a obszary NATURA 2000

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

elektrownie wiatrowe a obszary natura 2000

 Chociaż generalnie energia wiatrowa nie stanowi zagrożenia dla dzikiej przyrody, źle położone lub wadliwie zaprojektowane farmy wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na wrażliwe gatunki i siedliska. Dlatego też Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na chronionych obszarach naturalnych. Wytyczne odnoszą się do sieci Natura 2000 – stanowiącej podstawę unijnej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej oraz kluczowe narzędzie realizacji celu UE polegającego na powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i odwróceniu tego procesu do 2020 roku. Europa postawiła przed sobą cel: pokrycie 20% zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Energia wiatrowa z pewnością stanowić będzie znaczny wkład w osiągnięcie tego celu. Ponadto korzystanie z energetyki wiatrowej pomaga znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz zużycia słodkiej wody, związanego z konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej w UE. Zużycie energetyki wiatrowej wzrosło gwałtownie w ciągu ostatniej dekady, by w 2009 roku osiągnąć poziom 4,8% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Unii. Oczekuje się, że liczba ta potroi się do 2020 roku. Rozwój energetyki wiatrowej odgrywa ważną rolę w osiąganiu celu UE, jakim jest zapewnienie 20% udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Europie do 2020 roku. Rozmieszczenie farm wiatrowych na terenach objętych programem Natura 2000 nie jest zatem automatycznie wykluczone, jednak decyzja odnośnie takiego rozwoju powinna opierać się na szczegółowym rozważeniu danego przypadku. Opublikowane wytyczne mają zapobiegać konfliktowi między rozwojem energetyki wiatrowej a zachowaniem różnorodności biologicznej na chronionych obszarach Natura 2000. Podkreślają one znaczenie strategicznego planowania oraz potrzebę dobrej jako 26 tys. siedlisk w 27 państwach UE. Natura 2000 została ustanowiona dyrektywą siedliskową w 1992 roku i zajmuje prawie 18% powierzchni UE. Celem sieci jest zapewnienie ochrony i zrównoważonego korzystania z terenów o wysokiej różnorodności biologicznej oraz – w długim okresie – zapewnienie przetrwania najbardziej wartościowych i zagrożonych gatunków i siedlisk. Natura 2000 nie jest jednak systemem ścisłych rezerwatów przyrody wykluczających wszelką ludzką działalność. Sieć obejmie również rezerwaty przyrody, jednak większość obszarów położonych w jej obrębie należy i należeć będzie do właścicieli prywatnych. Dlatego też istotne będzie zagwarantowanie oparcia przyszłego zarządzania tymi terenami na zasadzie zrównoważonego rozwoju, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

 

czytaj także:

Obywatelskie elektrownie wiatrowe

Kinga Kalandyk

Redakcja GLOB Energia

 

Czytaj całość

Globenergia 2/2011

okladka-2-2011
Image4