Ministerstwo Klimatu i Środowiska w bieżącym roku chce skupić się na pięciu celach: bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny, eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu, sprawiedliwa i solidarna transformacja sprzyjająca rozwojowi innowacyjnej gospodarki, zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz racjonalna gospodarka odpadami.

Prace w sektorze energii

MKIŚ będzie realizował prace nad strategicznymi dokumentami dla obszarów magazynowania energii, energetyki wiatrowej na morzu, paliw transportowych i biopaliw, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, elastyczności systemu elektroenergetycznego, energetyki jądrowej, transformacji energetycznej, budowy inteligentnych sieci energetycznych oraz wodoru. Warto podkreślić, że 2 lutego 2021 r. Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła uchwałę dotyczącą Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040), natomiast w Dzienniku Ustaw pojawiła się już ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W tym roku resort chce stworzyć ramy prawne dla rozwoju polskiego sektora offshore wind poprzez przygotowanie aktów wykonawczych do ustawy o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

MKIŚ planuje wzmocnić pozycję sektora OZE, prosumentów i klastrów energetycznych m.in. poprzez przygotowanie rozporządzenia dot. wolumenów aukcyjnych OZE na lata 2022-2026, projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz prowadzenie działań na rzecz większego wykorzystania OZE w elektroenergetyce.

Resort będzie prowadził prace legislacyjne w zakresie paliw transportowych i biopaliw, w tym wodoru jako paliwa transportowego. Obecnie trwają konsultacje nad polską strategią wodorową. Celem jest także wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego poprzez m.in. przygotowanie nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw do odbiorców.

Ponadto w planach jest przygotowanie projektów dokumentów dla Komisji Europejskiej dotyczących realizacji obowiązku organu właściwego w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. MKiŚ przygotuje projekt nowelizacji ustawy w zakresie wdrożenia tzw. dyrektywy rynkowej (rozwiązania służące budowie elastycznego systemu elektroenergetycznego, wzmocnienie pozycji konsumenta, wsparcie magazynowania energii) oraz nowelizację ustawy o efektywności energetycznej.

Zostaną stworzone warunki rozwoju rynku biometanu w Polsce. Prowadzone są konsultacje rynkowe dotyczące stworzenia hubu gazowego. Istotny jest także rozwój energetyki jądrowej, która ma być źródłem bilansującym generację w OZE w Polsce. MKIŚ planuje przygotować nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Celem jest także usprawnienie procesu inwestycyjnego związanego z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, opracowanie i przyjęcie Programu wsparcia krajowego przemysłu na potrzeby współpracy z energetyką jądrową (w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej). Zostanie uruchomiony Fundusz Modernizacyjny i Fundusz transformacji energetyki.

Eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu

Działania resortu klimatu i środowiska skupione są także na walce ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza w Polsce. Adam Guibourgé-Czetwertyński informuje, że w ramach głównego celu, jakim jest eliminacja niskiej emisji, przewidywane są takie działania jak aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza czy wprowadzenie przepisów ograniczających import samochodów nie spełniających standardów emisji spalin.

Przewidywana jest zmiana zapisów prawnych w zakresie: stref czystego transportu, zwolnienia z opłat drogowych pojazdów o masie własnej powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężarowe użytkowane przez przedsiębiorców) o napędzie elektrycznym, zasilanych gazem ziemnym oraz wodorem. Planowane jest wsparcie dla pojazdów elektrycznych, przygotowanie rozporządzenia dot. wsparcia dla budowy infrastruktury paliw alternatywnych, stworzenie ram prawnych umożliwiających wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie.

Priorytetem jest także przygotowanie strategii rozwoju ciepłownictwa i wdrożenie nowego modelu rynku ciepła do końca 2021 r. oraz Polityki Surowcowej Państwa.

Ponadto MKiŚ planuje przeprowadzenie kampanii dotyczącej sprawiedliwej transformacji energetycznej (w tym transformacji niskoemisyjnej regionów węglowych) oraz promowanie polskiego stanowiska w zakresie sprawiedliwej transformacji i innowacyjnej gospodarki w ramach globalnej i europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom