We wtorek, 6 sierpnia Grupa Enea opublikowała najnowszy, ósmy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Dokument opisuje wyniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne Grupy za 2018 rok. Jak możemy w nim przeczytać, Grupie udało się zwiększyć w 2018 roku o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Produkcja z OZE wyniosła 2 025 GWh.

Treść raportu

Raport prezentuje działania Grupy Enea, które mają istotny wpływ zarówno na nią samą, jak i na jej otoczenie. Dokument zawiera m.in. dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ Grupy na środowisko naturalne, a także wskaźniki skali i charakteru tego wpływu.

Enea stara się na przestrzeni lat zwiększać swoje działania prośrodowiskowe. Swoimi działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przyczyniła się do realizacji kilku z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, między innymi do realizacji punktu nr 7: „Czysta i dostępna energia”.

Enea od lat działa prośrodowiskowo, jest także aktywnym uczestnikiem ważnych inicjatyw społecznych. Dlatego rok 2018 był również czasem poświęconym na budowanie realnej wartości dla otoczenia, w którym funkcjonuje Grupa Enea – mówi Joanna Sobótka, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

Produkcja energii z OZE

W 2018 roku Grupie udało się zwiększyć o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Produkcja z OZE w 2018 roku wyniosła 2 025 GWh, przy czym w 2017 roku było to 1 826 GWh. Największy udział w Segmencie OZE w ubiegłym roku stanowiła produkcja z energetyki wodnej. Inaczej niż w 2017 roku, w którym największy udział w Segmencie OZE stanowiła energetyka wiatrowa.

Działania Grupy na rzecz rozwoju OZE w 2018 roku, to instalacja elektrowni słonecznej. Spółka Enea Pomiary sfinalizowała inwestycje w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 19,2 kW w Poznaniu. Instalacja składa się z 64 paneli fotowoltaicznych. Generowana energia elektryczna jest synchronizowana z siecią energetyczną.

Emisja zanieczyszczeń

Na przestrzeni ostatnich lat Enea prowadziła prace mające na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych. Działania infrastrukturalne realizowane w spółkach: Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec pozwoliły na obniżenie emisji tlenków azotu i pyłów do powietrza. Z kolei emisja dwutlenku węgla tych samych spółek wzrosła w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem.

Działania podjęte przez grupę na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń to między innymi: modernizacja elektrofiltrów, modernizacja instalacji odsiarczania spalin czy też modernizacja oczyszczalni ścieków. W 2018 roku grupa przeznaczyła też 173 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Podsumowanie

We wtorek, 6 sierpnia Grupa Enea opublikowała najnowszy, ósmy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Dokument opisuje wyniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne Grupy za 2018 rok. Jak możemy w nim przeczytać, Grupie udało się zwiększyć w 2018 roku o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Produkcja z OZE wyniosła 2 025 GWh.

Grupa ENEA w 2018 roku wytworzyła w sumie 26 503 GWh energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że energia wyprodukowana z OZE wyniosła 2 025 GWh, obecny udział w produkcji energii elektrycznej w Grupie Enea stanowi około 7,6%. Miejmy nadzieję, że proekologiczna polityka Spółek doprowadzi do jeszcze większego wzrostu tego udziału w przyszłych latach!

źródło: ENEA

Redakcja GLOBEnergia