Europejski Instytut Miedzi (ECI) wspierany przez Europejskie Partnerstwo na Rzecz Energii i Środowiska (EPEE), Europejskie Stowarzyszenie Automatyki Budynkowej i Sterowania (eu.bac) i Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) przyjął z zadowoleniem uruchomienie przez Komisję Europejską Strategii Ogrzewania i Chłodzenia w celu dekarbonizacji systemów energetycznych. 

 
W 2015 roku ECI zorganizowała serię warsztatów z udziałem interesariuszy przemysłu, organizacji pozarządowych i decydentów w celu omówienia roli energii elektrycznej w Strategii Ogrzewania i Chłodzenia oraz zaproponowania konkretnych pomysłów na dekarbonizację. Warsztaty miały również na celu wypracowanie tego, aby Strategia stała się bardziej wydajna. 
Istnieją silne szanse na lepsze połączenie systemów energii elektrycznej i cieplnej Unii Europejskiej, aby pomóc rozpędzić wzrost odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zmniejszyć emisję spalin, a następnie wspierać ogólny wzrost gospodarczy w Europie. 


CZYTAJ TEŻ: W jaki sposób Komisja Europejska chce ogrzewać i chłodzić Europę


 
Integralną częścią tych działań będzie promocja efektywnych technologii elektrotermicznych, odzysku ciepła odpadowego oraz automatyki budynkowej. Systemowe podejście powinno znajdować się w centrum przeglądu kluczowych przepisów związanych z energią, takich jak Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, czy Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej. 
 
W wyniku cyklu warsztatów organizowanych przez ECI, zostało sformułowane 8 zaleceń, które mają pomóc Komisji Europejskiej w realizacji Strategii Ogrzewania i Chłodzenia oraz zbliżającej się aktualizacji stosownego prawodawstwa UE:
 
1. Promować elektryfikację przemysłowych procesów termicznych, aby umożliwić reakcję popytu oraz zintegrować to z odnawialnymi źródłami energii
2. Sprzyjać odzyskowi ciepła odpadowego za pomocą pompy ciepła 
3. Poprawić rozpoznawanie automatyki budynkowej jako czynnika efektywności energetycznej
4. Promować inwestycje oparte na synergii pomiędzy efektywnością energetyczną i reakcją popytu
5. Finansować pakiet zachęt w celu wspierania inwestycji w renowacji budynków
6. Opracować rozwiązanie na poziomie systemu energetycznego poprzez przekrojowe ustawodawstwo
7. Promować obowiązkowe wymagania w zakresie efektywności budynków, zawarte w Dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej
8. Nowy projekt rynku powinien zapewniać stosowne ceny energii
 
Źródło: EHPA