Konferencja została zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Gospodarzami byli: Artur Balazs – Prezes Kapituły Fundacji oraz Krzysztof Podhajski – Prezes jej Zarządu, a patronatem objął ją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który wziął udział w wydarzeniu.

Ponadto uczestniczyli w niej m.in.: Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Agnieszka Kaźmierczak – Dyrektor w Generalnej Dyrekcji KE ds. Energii, Franz Fischler – b. Europejski Komisarz ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że „Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Nie mogą one być tak nieprzewidywalne, jak to się okazało na bazie doświadczeń niemieckich, kiedy wybudowano tylko wiatraki i tylko w tych miejscach, gdzie jest najlepszy wiatr. W takiej sytuacji stwierdziliśmy, że wprowadzamy „koszyki technologiczne”.  Będziemy rozmawiali z Komisją Europejską o tym, że wsparte mają być równomiernie poszczególne technologie: wiatrowa, fotowoltaika i biogazownie. Chcemy także zwiększyć wykorzystanie biomasy lokalnej.”

Według Ministra Energii w Polsce funkcjonuje około stu biogazowni. Jego zdaniem, trzeba przeorganizować wsparcie i pójść w takim kierunku, żeby duże gospodarstwa rolne zachęcić do tego, żeby powstały tam biogazownie.

„W ustawie jest szereg zapisów dotyczących obszarów wiejskich. Rozszerzona została definicja prosumenta, który może wykorzystywać energię nie tylko na potrzeby gospodarstwa. Prosumenci zwolnieni zostali z części kosztów dystrybucyjnych, czyli tzw. opłat zmiennych, płacone będą tylko opłaty stałe.” – powiedział Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Prezes Zarządu NFOŚiGW, Kazimierz Kujda, przedstawił najważniejsze działania w ramach programu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w  zakresie  efektywności energetycznej oraz OZE” akcentując, że realizacja projektu, szczególnie poprzez działalność wyszkolonych doradców energetycznych (których zamierzamy wyszkolić pięciuset), pomoże w przygotowaniu projektów obywatelskich również na terenach wiejskich.

Konferencję zakończyła dyskusja na tematy związane z źródłami energii odnawialnej. Mówiono wiele o problemach i zagrożeniach związanych z tą problematyką.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia