Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. Pierwszy nabór do programu wystartował w marcu 2019 roku, jako kontynuacja programu priorytetowego “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” oraz programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza”. Drugi nabór do programu ruszy już niebawem, bo 1 października, a wprowadzone w nim zmiany pozwolą na łatwiejszy dostęp do dofinansowania!

Energia Plus, źródło: NFOŚiGW

Warunki finansowania w ramach programu Energia Plus

Jak podaje NFOŚiGW, na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

W nowej wersji programu „Energia Plus” minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł. Przyjęto również niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%). W ulepszonej wersji wprowadzono też dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć możliwość umorzenia do 10% – nie więcej niż 1 mln zł.

Rozszerzono także rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Uruchomiona zostanie również elektroniczna ścieżka składania wniosków, zamiast formy papierowej.

Jakie projekty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w programie Energia Plus, przedsiębiorcy mogą ubiegać się na takie przedsięwzięcia jak: budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r., czy też przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Nabór wniosków

Wnioski do nowej wersji programu będzie można składać jedynie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 01.10.2020 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W nowej wersji na pożyczki przeznaczono 1 264 286 978,50 złotych, a na dotacje 49 772 500,00 złotych.

źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia