Program Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych rusza już w najbliższych dniach. Nabór wniosków o pożyczki i dotacje na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza rozpocznie się już 1 marca i potrwa on do 20 grudnia 2019 r.

Program Energia Plus tylko dla przedsiębiorców

Energia Plus jest programem priorytetowym NFOŚiGW, jest skierowany do przedsiębiorców, dla których przewidziano pożyczki preferencyjne na kwotę 1 – 300 mln złotych na okres 15 – 20 lat oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC.

Program stanowi bezpośrednią kontynuację programu priorytetowego “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, a także kontynuację programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza”.

Warunki finansowania w ramach programu Energia Plus

Zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku. Program oferuje:

  • Pożyczki preferencyjne w kwocie od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 % w skali roku).
  • Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW;
  • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego”, a co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywano jest na cele komunalno-bytowe);
  • Pożyczki udzielane będą na zasadach rynkowych. To oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywną presję na środowisko;
  • Dotacje, czy wsparcie bezzwrotne oferowane jest wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych), a poziom dotacji może wynieść do 50%.

Założenia programu Energia Plus

Program Energia Plus oferuje wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu:
– ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
– zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
– przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej;
– nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
– modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych;
– energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Jak wynika z informacji, jakie przekazał redakcji rzecznik NFOŚiGW, kwestia programu Energia+  zapowiadanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie jest tak szczegółowo znana w NFOŚiGW. Rzecznik dodał jedynie, że takie programy zwykle wzajemnie się dopełniają i uzupełniają. W najbliższych dniach postaramy się wyjaśnić tę zbieżność nazw ze zbieżnością przedmiotów finansowania i warunków obydwu programów.

Źródło: NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia