We wrześniu 2012 ruszył drugi nabór wniosków o dofinansowanie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich wykorzystania do produkcji energii – cieplnej lub elektrycznej.
 
Program „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”, realizowany ze środków krajowych NFOŚIGW, wspiera prowadzenie kompleksowych badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.
 
Dofinansowanie w ramach tego programu udzielane jest w formie dotacji pokrywającej zwykle do 50% kosztów kwalifikowanych, choć średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na 60% a małe i mikroprzedsiębiorstwa nawet na 70% dotację, której wysokość nie może jednak przekroczyć 12 mln zł.
 
Największe koszty w tego rodzaju przedsięwzięciach pochłania najczęściej wykonanie lub rekonstrukcja odwiertu geotermalnego, ale do kosztów kwalifikowanych w programie NFOŚiGW zaliczone mogą być również:
– przygotowanie terenu budowy, w tym dróg technologicznych,
– roboty budowlano-montażowe, w tym montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu,
– transport i zagospodarowanie urobku,
– badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym badania geofizyczne, pompowania i badania laboratoryjne,
– usługi niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dozór i nadzór,
– roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz rekultywacyjne terenu,
– wykonanie dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej.
 
Beneficjentami mogą zostać wszelkie podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 
Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od pierwszego września do końca października br. i będą one rozpatrzone w trybie konkursowym. Budżet tego naboru przekracza 47 mln zł.
 
Złoża wód geotermalnych, w zależności od ich wydajności, temperatury, składu chemicznego wody, możliwości zatłaczania pod ziemię itd. wykorzystywane są do celów rekreacyjnych, pozyskiwania energii cieplnej a czasem nawet (choć jeszcze nie w Polsce) generowania energii elektrycznej.
 
Dokładne informacje i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stornie NFOŚiGW poświęconej temu programowi.
 
Autorzy: Jan Ruszkowski, Agata Mularczyk
NFOŚiGW