We wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej podatku akcyzowego przedstawiono sytuację, w której szkoła będąca jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, posiada zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynku szkolnym o łącznej mocy 17,50 kW, czyli poniżej 1 MW. Żadna inna jednostka organizacyjna powiatu nie wytwarza energii elektrycznej przy pomocy źródeł odnawialnych. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej jest zużywana przez szkołę tylko na potrzeby własne, sam system jest podłączony do dwóch grzałek o łącznej mocy 9 kW każda. Grzałki mają podgrzewać wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością statutową jednostki.

We wniosku wskazano także, że szkoła nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie odsprzedaje, ani nie wpuszcza do sieci nadwyżek wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej, bowiem szkolna instalacja nie jest podłączona do sieci dystrybucyjnej. Zainstalowane urządzenie posiada możliwość odczytu wytworzonej energii odnawialnej, lecz nie posiada rejestratorów zużycia i wykorzystania energii przez szkołę.

Wnioskodawca zapytał, czy w świetle przedstawionego stanu istnieje obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego, składania deklaracji dla podatku akcyzowego, opłacania podatku akcyzowego i prowadzenia ewidencji ilościowej zużytej energii elektrycznej. Szkoła uważa, że nie powinien na niej ciążyć obowiązek rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego, nie powinna być również zobowiązana do składania comiesięcznych deklaracji dla podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Krajowa Izba Skarbowa wyjaśniła, że według obecnego stanu prawnego podatnikiem podatku akcyzowego jest sam wnioskodawca, czyli szkoła. Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego instalacji. Ponadto do prowadzenia ewidencji nie jest zobowiązany podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot.

W przedstawionych okolicznościach sprawy wyprodukowania przez wnioskodawcę energia elektryczna nie jest dostarczana do sieci dystrybucyjnej, moc generatorów nie przekracza 1 MW  i jest w całości zużywana przez szkołę. W konsekwencji, organ podziela stanowisko, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji.

Odnosząc się do pozostałych obowiązków, tj. obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i obowiązku deklaracyjnego Dyrektor KIS podkreśla, że zużycie przez wnioskodawcę energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej co do zasady podlega opodatkowaniu akcyzą. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania akcyzą czy też brak obowiązku prowadzenia ewidencji, nie wyłącza obowiązku składania deklaracji. Obowiązek deklaracyjny jest niezależny od zastosowania zwolnienia i wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Zastosowanie zwolnienia powoduje, że od 1 lipca 2021 roku deklaracje będą składane za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zatem obowiązek złożenia deklaracji istnieje zarówno w przypadku, gdy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej jak i w przypadku, gdy zużycie to będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania akcyzą.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Redakcja GLOBEnergia