W przypadku samorządów oszczędności w zużyciu energii obniżają koszty jego funkcjonowania, przynoszą korzyści dla środowiska, a ostatecznie poprawiają jakość życia mieszkańców. Właśnie dlatego coraz więcej samorządów kładzie nacisk na efektywne zarządzanie energią.

Argument – prawo!

Głównym argumentem dla decydentów we wdrażaniu środków efektywności energetycznej jest konieczność spełnienia wymagań określonych w prawie. Od 2006 roku Komisja Europejska sukcesywnie planuje i wdraża programy racjonalizujące zużycie energii w samorządach. To właśnie Komisja Europejska zauważyła i od 2010 roku informuje o tym, że to ​​sektory publiczne poszczególnych państw członkowskich powinny przodować w dziedzinie charakterystyki energetycznej budynków, a zatem plany krajowe powinny określać bardziej ambitne cele dla budynków zajmowanych przez władze publiczne.

Działania te są jak najbardziej zrozumiałe, bo to właśnie budynki użyteczności publicznej, często odwiedzane przez społeczeństwo, powinny dawać przykład, zwracać uwagę, inspirować i nakłaniać do inwestycji prośrodowiskowych.

Długoterminowa strategia renowacji stwierdza, że każde państwo członkowskie powinno wspierać renowację krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w wysoce energooszczędne i dekarbonizowane zasoby budowlane do 2050 roku. To wszystko ma za zadanie ułatwić modernizację istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii i pokazać, jak robić to w sposób opłacalny.

Odrębne przepisy

Każdy z krajów powinien posiadać odrębny przepis dotyczący efektywności energetycznej. W Polsce, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, podmiot sektora publicznego musi wykonywać swoje zadania przy użyciu co najmniej jednego ze środków poprawy efektywności energetycznej. Oznacza to, że decydenci muszą wdrożyć jedno z działań:

 • Wdrożenie i finansowanie przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną.
 • Inwestycje w urządzenia, instalacje lub pojazdy o niskim zużyciu energii i niskich kosztach operacyjnych.
 • Wymiana lub modernizacja używanych urządzeń, instalacji lub pojazdów.
 • Realizacja projektu termomodernizacji.
 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.
 • Realizacja komunalnych programów niskoemisyjnych.

Jeszcze większe korzyści!

Oprócz wymienionych argumentów prawnych, istnieje wiele innych świadczących o korzyściach budynków efektywnych energetycznie:

 • Bezpieczeństwo energetyczne w gminie. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście dostępu do różnych rodzajów energii wybranych przez odbiorców, stabilności, jakości i niezawodności dostaw energii.
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń.
 • Społecznie akceptowany poziom cen energii.
 • Rozwój lokalnej gospodarki w myśl zasady: „myśl globalnie, działaj lokalnie”
 • Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw w gminie.
 • Zwiększenie prestiżu gminy w porównaniu do innych gmin.
 • Rozwijanie sieci dobrych praktyk.

Argumenty dla inwestorów

Dla decydentów inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie są więc opłacalne z wielu względów, są one również bardzo ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów.

Po pierwsze – są opłacalne, a głównym argumentem dla inwestorów i zarządców obiektów we wdrażaniu środków efektywności energetycznej są oszczędności. Budynek po termomodernizacji zużywa po prostu mniej energii.

Po drugie – oszczędzać można nie tylko energię! Energia to również konkretne koszty jej zakupu, a dzięki inwestycji w ograniczenie jej zużycia, nawet bardzo kosztowne inwestycje mają szansę spłacić się za kilka lat. Inwestorzy muszą jedynie zamieniać rachunki na raty lub po prostu wykorzystywać zaoszczędzony kapitał.

Po trzecie – na inwestycje efektywne energetyczne znacznie łatwiej jest pozyskać dotację, preferencyjne pożyczki oraz wszelkiego rodzaju finansowanie publiczne. To powoduje skrócenie okresów zwrotu.

Po czwarte – wpływ na środowisko. Realizacja działań związanych z efektywnością energetyczną powoduje zmniejszenie emisji, a także stymuluje racjonalne zużycie energii przez konsumentów.

Po piąte – wizerunek. Obiekty, w których racjonalnie wykorzystuje się energię elektryczną, ciepło czy wodę są inspiracją dla odwiedzających, atrakcyjnym miejscem pracy oraz podnoszą wartość budynku.

Dowiedz się więcej!

Polskie samorządy są motorem zmian w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej. Ich działalność jest jak praca u podstaw w walce ze smogiem o czyste powietrze w Polsce.

Dowiedz się więcej o Energii w Gminie! Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie”, czyli syntetyczny zbiór porad, przykładów i podstawowych informacji na temat samorządowych inwestycji energetycznych jest już dostępny do pobrania bezpłatnie w naszym sklepie!

Sprawdź TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia