Choć Europa Środkowo-Wschodnia dysponuje obecnie bogatymi zasobami wody, jej niedostatek staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla tego regionu, jak i całego świata.  ONZ przewiduje, że do roku 2020 ogólnoświatowe zapotrzebowanie na wodę przewyższy dostępne zasoby o 1780 trylionów litrów oraz że do roku 2025 dwie trzecie światowej populacji będą musiały się zmierzyć z umiarkowanym lub poważnym jej niedoborem.

Chociaż obecnie zasoby wody wydają się być obfite, coraz częściej zdajemy sobie sprawę z faktu, że źródła czystej wody są ograniczone. Poza tym, że poziom wód na świecie obniża się z każdym rokiem, wody powierzchniowe coraz trudniej przetworzyć tak, by nadawały się do spożycia. Problem w Europie Środkowo-Wschodniej polega na tym, że w tym regionie zasoby wody nie są równomiernie rozmieszczone bądź łatwo dostępne. Widoczne są również znaczące różnice w wykorzystaniu wody przez poszczególne kraje ze względu na wielkość populacji i gęstość zaludnienia, rodzaje działalności rolniczej, rodzaje produkcji przemysłowej, wpływ wytwarzania energii na środowisko i wymogi inżynierii sanitarnej dotyczące ogrzewania i wentylacji.

Impuls do zmian

Wraz ze wzrostem wydajności rolnictwa i przemysłu oraz poprawą jakości życia dzięki zastosowaniu klimatyzacji, połączeń szerokopasmowych itp., gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na energię i wodę.  Niewiele osób jest świadomych niezwykle ważnego związku pomiędzy wodą a energią, zachodzącego w ramach infrastruktury wodno-lądowej, tzn., że woda jest niezbędna do wytwarzania wydajnej i niezawodnej energii, a energia jest konieczna do produkcji i transportu wody. Problem tkwi w tym, że zasoby czystej wody są ograniczone i należy starannie rozważyć sposób ich rozdziału.

Europa Środkowo-Wschodnia jest prężnie rozwijającym się regionem, a wiele krajów już teraz odnotowuje wysoki wzrost gospodarczy.  Biorąc jednak pod uwagę obfite zasoby naturalne dostępne w tym rejonie, pokaźną siłę roboczą oraz położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużych rynków Europy Zachodniej, rozwój ten może przebiegać dużo szybciej.  Aby w pełni wykorzystać taki potencjał, region ten potrzebować będzie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystania energii i wody w połączeniu z konkretnymi decyzjami politycznymi, które wspólnie stworzą pełny ogląd strategii i zwiększą efektywność poprzez inwestowanie w odpowiednie technologie wdrażane w stosownych obszarach.

Technologie wodne w rozkwicie

Jako że jakość i niedostatek wody stanowią problem dla przemysłu z punktu widzenia dalszego prowadzenia działalności, następuje gwałtowny rozwój innowacyjnych technologii oczyszczania wody.  Membrany ultrafiltracyjne to jedna z technologii, które mogą przyczynić się do rozwiązania zaistniałych problemów, jednocześnie spełniając najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe, poprzez otrzymywanie bezpiecznej, czystej wody ze ścieków przy wykorzystaniu procesu filtrowania zamiast substancji chemicznych. 

Membrany te są produkowane przez zakład GE w Oroszlánach na Węgrzech. Są one dostarczane klientom z całego świata na potrzeby rozwiązań wykorzystujących zarówno wodę słodką, jak i morską. Na przykład w elektrowni położonej na terenie Polski, wodne membrany ultrafiltracyjne firmy GE są stosowane przy dostawie wody zasilającej do otwartego obiegu chłodzenia elektrowni. Od momentu wdrożenia w 1999 roku, w systemie tym codziennie filtruje się do 5600 metrów sześciennych zanieczyszczonej wody pochodzącej z pobliskiej miejskiej oczyszczalni ścieków, co zapewnia elektrowni niezawodne i tanie źródło wody zasilającej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych ponoszonych przez elektrownię.

Sprzęt służący do oczyszczania wody stał się tak wydajny i funkcjonalny, że cały system mieści się w przyczepie, którą można zamówić z niewielkim wyprzedzeniem w każdego rodzaju zaplanowanej lub awaryjnej sytuacji.  Przenośne narzędzia GE, z których część znajduje się już na Węgrzech, dostarczają nowoczesny sprzęt i innowacyjne rozwiązania do oczyszczania praktycznie każdego źródła wody, m. in. rzek, jezior, wody morskiej, ścieków, studni i komunalnych źródeł wody.  Przenośny sprzęt do oczyszczania wody firmy GE został już sprawdzony w terenie. Na przykład, dzięki zapewnieniu 164 metrów sześciennych dejonizowanej i odtlenionej wody na godzinę, przy wykorzystaniu wody rzecznej jako źródła zasilającego dla systemu zabezpieczającego przed wybuchem pary, uniknięto zamknięcia elektrowni węglowej na trzy tygodnie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, co byłoby bardzo kosztowne. Cały proces zakończył się w ciągu 48 godzin i pozwolił zaoszczędzić znaczne środki, utrzymując konkurencyjną pozycję elektrowni.  

GE Energy – Water & Process Technologies