Uważamy, że takie programy jak EWA plus dedykowane osobom fizycznym stanowią naturalne uzupełnienie oferty systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, w której największe strategiczne projekty obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a wojewódzkie fundusze skupiają się na obsłudze projektów lokalnych i obsługą osób fizycznych. Warto zaznaczyć, że fundusz w Olsztynie korzysta ze systemowego wsparcia środkami Narodowego Funduszu w ramach programu REGION. Planujemy wydać na „EWE plus”  20 000 000 złotych w latach 2017-2018. Wierzymy, że program „EWA plus” dobrze przysłuży się wdrażaniu energetyki obywatelskiej wśród mieszkańców Warmii i Mazur.

Pomysł programu „EWA plus” zrodził się w wyniku doświadczeń wynikających z programu PROSUMENT. Duże zainteresowanie osób fizycznych budową instalacji OZE, a szczególnie małych instalacji fotowoltaicznych wskazywało na potrzebę kontynuacji tego typu działań. W ramach PROSUMENTA zrealizowano 360 projektów. Trochę kłopotów sprawiała konstrukcja programu tj. udzielanie w ramach jednego projektu umowy dotacji i umowy pożyczki. Bardziej racjonalne wydaje się udzielanie pomocy w formie pożyczki umarzanej w części na koniec okresu spłaty. Tym bardziej, że w przypadku dotacji obowiązuje nas opodatkowanie dotacji podatkiem od osób fizycznych.

Te doświadczenia skłoniły nas do opracowania założeń programu EWA plus dedykowanego osobom fizycznym, mieszkańcom naszego województwa. Przy okazji sporządziliśmy katalog zadań, które stanowiły przedmiot najczęstszych pytań ze strony beneficjentów. Stąd podział programu na 3 działania: a/ Energia, b/ Woda, c/ Atmosfera.

W przypadku Energii możemy zaoferować pożyczkę na sfinansowanie zakupu małej instalacji fotowoltaicznej lub małego wiatraka, ale również zakup zero-emisyjnego pojazdu i stacji ładowania. W działaniu Woda możemy sfinansować retencjonowanie wody deszczowej, ale również budowę studni, przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłączy. W działaniu Atmosfera mamy możliwość sfinansowania wymiany kotłów, ale również kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych i wymiany dachu z eternitu.

Pomoc udzielana jest w formie pożyczek oprocentowanych na 2% w skali roku. Minimalny udział własny wynosi 10%, okres spłaty 5 lat, ale istnieje możliwość wydłużenia tego okresu do 10 lat.

Limit pożyczki wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta. Po spłacie części pożyczki można wystąpić o umorzenie 10% pożyczki.

Źródło: GLOBEnergia