Program zakończył się w ubiegłym roku. Wzbudził wiele emocji – nie tylko tych pozytywnych, był programem bardzo „medialnym” i cieszył się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów.

Był jednak kroplą w morzu potrzeb. Chociaż program już nie działa, jego realizację można zamienić w cenne doświadczenia. Tak właśnie postanowił zrobić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie program Prosument cieszył się dużym zainteresowaniem.

Z około 700 złożonych do urzędu wniosków, rozpatrzono tylko połowę z przyczyn formalnych. Wnioski, które nie zostały zrealizowane dotyczyły inwestycji na prawie 18 mln złotych. Właśnie dlatego WFOŚiGW w Olsztynie postanowił ogłosić kolejny program wsparcia.

Autorski projekt funduszu nosi nazwę EWA od słów Energia, Woda i Atmosfera. Będzie realizowany do 2018 roku i jest traktowany jako regionalna kontynuacja Prosumenta.

Co oferuje EWA?

Na program przeznaczono 20 mln złotych, które rozdysponowane zostaną na pożyczki o 2-procentowej stopie. Będą ona udzielane tylko na proekologiczne inwestycji pracujące na potrzeby gospodarstw domowych.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Przez hasło „budynek mieszkalny”  należy rozumieć  budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej.

Na linie Energia i Woda przeznaczono po 5 mln zł, a na Atmosferę – 10 mln zł. Kwota pożyczki może wynosić do 300 tysięcy złotych i może pokrywać do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny wkład własny inwestora to 10%. Pożyczka jest udzielana na 5 lat, a fundusz może umorzyć do jej 10%.

Umorzenie to nastąpi gdy beneficjent spłacał terminowo raty kapitałowo-odsetkowe, terminowo wywiązuje się z obowiązku sprawozdawczego,  zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie pożyczki lub gdy osiągnięty został zaplanowany efekt ekologiczny.

Inwestycje, na które można uzyskać pożyczkę z linii ENERGIA to:

– budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne

– zakup pojazdów o napędzie elektrycznym

– budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Z linii WODA wsparcie mogą otrzymać:

– budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe)

– budowa systemów retencji wody

– budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.

W linii ATMOSFERA pożyczki wesprą inwestycje w :

– budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji),

– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu

– kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych

– wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Program EWA ruszył 14 lutego 2017r.

Źródło: Portal Komunalny

 

Redakcja GLOBEnergia