Ministerstwo Gospodarki, samorząd warszawski oraz NFOŚiGW zorganizowali konferencję prasową podczas której zaproszeni eksperci zwracali uwagę na różnice pomiędzy starą i nową perspektywą finansową UE na lata 2014 – 2020.

Chodziło oczywiście o edukację ale także i pomoc finansową oferowaną w skutecznym ubieganiu się samorządów lub ich związków o unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wszystko wskazuje na to, że np. w gospodarce niskoemisyjnej to plany determinować będą dalsze kroki w pozyskaniu funduszy unijnych. Dlatego NFOŚiGW na ten cel oferuje zainteresowanym samorządom 85% wsparcie finansowe. Marcin Janiak z Ministerstwa Gospodarki przedstawił informacje o postępach prac nad wdrożeniem nowej perspektywy finansowej w kraju. Zaprezentowano także, zapewne największy spośród już opracowanych, program gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy do roku 2020. Znalazł się on wśród najciekawszych polskich planów prezentowanych w czasie jednego z „Forum – Energia , Efekt, Środowisko”.

 
W trakcie konferencji okazało się, że pogłębianie współpracy Funduszu z partnerami samorządowymi – także w tym obszarze – nabiera nowego znaczenia. Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW poinformowała, że Fundusz aplikuje do Komisji Europejskiej o pełnienie funkcji krajowego koordynatora porozumienia pomiędzy burmistrzami w sprawie realizacji „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii”- (SEAP). Natomiast Barbara Koszułap – Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW omówiła program dot. przygotowania i aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej, kierowany do polskich samorządów oraz ich związków, którego szczegóły znajdą Państwo w aktualnościach na naszym portalu internetowym. Konferencja wpisuje się w działania promocyjne w ramach programu 9.3 POIiŚ podejmowane przez Ministerstwo Środowiska. W najbliższych miesiącach resort środowiska planuje konferencje w Poznaniu (17.09), Katowicach (24.09), Lublinie (1.10 i Gdańsku (16.10.13) w trakcie których omawiane będą kwestie dotyczące planów gospodarki niskoemisyjnej.
Plany gospodarki niskoemisyjnej
 
Od  02 września do 31 października 2013r . Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przyjmuje wnioski  o dofinansowanie  planów gospodarki niskoemisyjnej realizowanych w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
 
Celem jest wsparcie przedsięwzięć na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz mających wpływ na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.  
 
Wsparcie może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom – związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom jednostek samorządu terytorialnego. Przy 15% wkładzie  własnym dofinansowanie obejmie 85% kosztów opracowania planów (działań nieinwestycyjnych).  
 
Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach gospodarki niskoemisyjnej zakres działań operacyjnych obejmujący 3-4 lata. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF).  
 
Na co konkretnie?
 
Obligatoryjnie na:  
1) opracowanie, bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej, bądź przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),  
2) stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,  
3) szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,  
4) informację i promocję dotyczącą udziału dofinansowania PO IiŚ w tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.  
 
Działania fakultatywne:  
5) opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń),  
6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Dobrze przygotowany wniosek o wsparcie finansowe planowania powinien zawierać m.in.  uchwałę Rady Gminy o woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej  oraz harmonogram realizacji projektu. W przypadku projektu grupowego potrzebne będzie porozumienie regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron, zabezpieczające sprawną realizację projektu.  
 
Budżet konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 wynosi 10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Dofinansowanie udzielane w ramach działania 9.3 dostępne będzie na terenie całego kraju.
Źródło: NFOŚiGW