Firma LONGi dołącza do inicjatywy Forward Faster w ramach UN Global Compact, aby przyspieszyć działania sektora prywatnego i realizację celów zrównoważonego rozwoju

LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., wiodąca w świecie firma rozwijająca technologie energii słonecznej, dołączyła do nowej inicjatywy Forward Faster podczas wydarzenia UN Private Sector Forum odbywającego się przy okazji szczytu SDG Summit 2023 w Nowym Jorku. Ten nowy, ogólnoświatowy ruch dąży do zwiększenia tempa i skali działań sektora prywatnego, by osiągnąć 17 celów zrównoważonego rozwoju i zrealizować Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Inicjatywa Forward Faster skupia się na pięciu następujących obszarach działań: równość płci, działania w dziedzinie klimatu, płaca zapewniająca utrzymanie na minimalnym poziomie, ochrona zasobów wodnych oraz finanse i inwestycje.

Zdjęcie autora: LONGi

LONGi

Producent modułów fotowoltaicznych

Podziel się

Zobowiązania LONGi 

Firma LONGi zobowiązała się do realizacji trzech szczegółowych celów w dwóch obszarach działań: równości płci i działań w dziedzinie klimatu. 

By to osiągnąć, LONGi wprowadza równą reprezentację, udział i przywództwo na wszystkich szczeblach kierownictwa do 2030 roku. Ponadto do 2030 roku na wszystkich stanowiskach będzie obowiązywać równa płaca za pracę o takiej samej wartości.

W kontekście działań w dziedzinie klimatu LONGi chce przyczynić się do sprawiedliwej transformacji poprzez podjęcie konkretnych kroków związanych ze społecznym wpływem przeciwdziałania zmianom klimatu oraz działań adaptacyjnych we współpracy partnerskiej z różnymi interesariuszami, takimi jak pracownicy, związki zawodowe, społeczności i dostawcy.

Energia odnawialna - klucz do zrównoważonego rozwoju 

Zhenguo Li, założyciel i prezes firmy LONGi, podzielił się swoimi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami forum. Wyjaśnił, że „energia odnawialna jest kluczem do realizacji wielu celów zrównoważonego rozwoju”. Uważa on, że rozwój i promowanie technologii z zakresu zrównoważonego rozwoju nie tylko napędziłoby transformację w kierunku czystej energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ale również stymulowałoby rozwój społeczno-gospodarczy, stworzyłoby możliwości zatrudnienia oraz poprawiłoby bezpieczeństwo energetyczne, stan zdrowia i poziom kształcenia.

Zhenguo Li powiedział: „większe inwestycje i promowanie technologii z zakresu energii odnawialnej mogą pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz przyczynić się do rozwiązania ogólnoświatowych wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych”.

Realizacja zaledwie 15% celów zrównoważonego rozwoju przebiega zgodnie z planem  

Inicjatywa Forward Faster realizowana w ramach UN Global Compact wzywa wszystkich liderów biznesu do podejmowania wymiernych, rzetelnych i ambitnych działań. Przedsięwzięcie to skupia się na obszarach prowadzących do realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju. To właśnie w nich podmioty z sektora prywatnego mogłyby wspólnie jak najszybciej wywrzeć jak największy wpływ do 2030 roku.

Z raportu SDG Progress Report, który António Guterres, Sekretarz generalny ONZ, opublikował na początku roku, wynika że tylko 15% celów zrównoważonego rozwoju jest realizowanych zgodnie z planem. Postępy w realizacji 48% celów są słabe, a w przypadku 37% celów sytuacja jest niewystarczająca, utknięto w martwym punkcie lub wręcz cofnięto się.

Od 2008 roku wydarzenie Private Sector Forum (PSF) gromadzi globalnych liderów przy ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wysokim szczeblu, by omawiać poważne ogólnoświatowe wyzwania, takie jak zmiany klimatu, zrównoważony rozwój czy prawa człowieka. W tym roku forum miało postać interaktywnego lunchu w ramach szczytu SDG Summit 2023.

Zdjęcie autora: LONGi

LONGi

Producent modułów fotowoltaicznych