Fotowoltaika: Jaka dokumentacja w zależności od wielkości instalacji?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dokumentacja, projekt, fotowoltaika

Jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego jest przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji.

Dla instalacji fotowoltaicznych – cieszących się w tej chwili największą popularnością – w zależności od ich mocy charakter koniecznej do przygotowania dokumentacji jest rożny. Przykładowo dla mikroinstalacji (instalacje o mocy do 40 kWp) w zakresie dokumentacji technicznej wystarczający jest uproszczony projekt techniczny lub projekt wykonawczy. Dla pozostałych instalacji niezbędne jest opracowanie projektu budowlanego.

ZAKRES DOKUMENTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH MOCY INSTALACJI PV - Fotowoltaika

Instalacje o mocy do 40 kWp: Dla instalacji o mocy do 40 kWp należy dysponować:

  • Koncepcją techniczną lub projektem wykonawczym instalacji.

Dla mikroinstalacji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani uzyskanie warunków przyłączeniowych. Dla tego typu instalacji procedura formalna jest bardzo uproszczona.

Instalacje o mocy od 40 kWp do 100 kWp: Dla instalacji o mocy 40–100 kWp należy dysponować:

  • Projektem budowlanym instalacji;
  • Pozwoleniem na budowę instalacji (wydanym przez starostę powiatowego);
  • Warunkami przyłączeniowymi instalacji lub wytycznymi od zakładu energetycznego w zakresie wykonania systemu ograniczającego wypływ energii do sieci.

 Instalacje o mocy powyżej 100 kWp: Dla instalacji o mocy >100 kWp należy dysponować:

  • Projektem budowlanym;
  • Pozwoleniem na budowę instalacji (wydanym przez starostę powiatowego);
  • Warunkami przyłączeniowymi instalacji lub wytycznymi od zakładu energetycznego w zakresie wykonania systemu ograniczającego wypływ energii do sieci;
  • Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego muszą potwierdzić możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub – w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego – należy wystąpić o warunki zabudowy dla planowanej inwestycji; • Decyzją środowiskową (jeżeli powierzchnia całkowita zabudowy przekracza 0,5 ha na terenach chronionych lub 1 ha na pozostałych terenach) zazwyczaj w przypadku elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp nie jest wymagana decyzja środowiskowa, jeżeli lokalizacja nie jest na terenie chronionym.

Ponadto niezależnie od mocy instalacji inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowane jest posadowienie instalacji

Mając na uwadze powyższe aspekty, przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na wykonanie instalacji warto rozważyć przeprowadzenie audytu dokumentacji przez zewnętrzną i niezależną firmę.

Po wykonanym audycie inwestor powinien otrzymać raport zawierający opinię na temat analizowanych materiałów oraz listę zaleceń i wytycznych dotyczących korekt dokumentacji, koniecznych do przeprowadzenia, aby uniknąć wyżej opisanych problemów i aby w dostateczny sposób zabezpieczyć interesy inwestora na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jakość dokumentacji, którą dysponuje wykonawca, ma istotne znaczenie na każdym etapie realizacji inwestycji, od rozpoczęcia starań o uzyskanie dofinansowania, przez przeprowadzenie procedury przetargowej, aż po wykonanie instalacji i rozliczenie dotacji (m.in. wskaźniki środowiskowe), dlatego warto sprawdzać i kontrolować jej jakość.

Michał Chaberski GLOBENERGIA Sp. z o.o.

Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 2/2017


https://globenergia.pl/dokumenty-aplikacyjne-do-wniosku-o-dofinansowanie-z-rpo/

https://globenergia.pl/rpo-najczestsze-bledy-pfu-dokumentacji-technicznej/

Zobacz również