Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), czyli dobrowolne działania i decyzje przedsiębiorstwa, które poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Działania CSR skupiają m.in. na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska naturalnego, zaangażowaniu społecznym i rozwoju społeczności lokalnych. Jednym z celów zrównoważonego rozwoju są inwestycje w odnawialne źródła energii, które zawierają się w strategii CSR wielu firm i organizacji.

Raporty CSR

Firmy publikujące coroczne raporty CSR mają na celu m.in. skuteczne poinformowanie, zarówno interesariuszy, jak i wszystkich zainteresowanych tym, jakie społecznie odpowiedzialne działania były podejmowane w ostatnim czasie. Raport CSR jest dokumentem będącym narzędziem do komunikacji firmy z otoczeniem, który obejmuje swoim zakresem liczne obszary ważne dla działalności firmy. Poprzez raporty CSR firmy mogą wzmacniać swoją identyfikację, kształtować wizerunek, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, umacniać wartości oraz zwiększać sprzedaż poprzez lokalizowanie swoich klientów. Na wzrost sprzedaży produktów lub usług firmy wpływ ma również poziom zaufania klientów oraz to, jak firma poprzez swoją działalność oddziałuje na społeczności lokalne.

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności podmioty, których te regulacje dotyczą, od stycznia 2017 r. są zobowiązane do przestrzegania krajowych przepisów związanych z ujawnianiem m.in. informacji środowiskowych, społecznych czy związanych z ładem korporacyjnym (np. dotyczących zatrudnienia, różnorodności). Organizacje publikujące raporty CSR to m.in. spółki giełdowe, banki i inne duże jednostki zainteresowania publicznego. Kryteria, które nakładają obowiązek publikacji raportów CSR to:

  1. średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 pracowników,
  2. suma bilansowa powyżej 20 mln EUR lub przychody netto powyżej 40 mln EUR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz sposób postrzegania rzeczywistości społeczno-gospodarczo-środowiskowej wpływa na realizację strategii całego biznesu.

Fotowoltaika wpisuje się w strategię CSR firm i jest formą demokratyzacji źródeł energii

Inwestycje w odnawialne źródła energii zajmują stałą pozycję w raportach CSR wielu firm. A fotowoltaika w sekcji „energia” odgrywa istotną rolę nie tylko dzięki temu, że budowa instalacji fotowoltaicznej jest relatywnie prosta, ale również dlatego, że jest najmniej problematycznym OZE. Dzięki elektrowniom fotowoltaicznym firmy zyskują nowe możliwości rozwoju biznesu oraz kształtują swój wizerunek jako społecznie odpowiedzialnej i innowacyjnej. Fotowoltaika produkuje prąd w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i jest podstawą do zrównoważonego rozwoju i budowania dobrej reputacji firmy. Podczas produkcji energii elektrycznej fotowoltaika nie emituje CO2, NOx, SOx, PM2.5, PM10, benzopirenu oraz innych szkodliwych dla zdrowia gazów i pyłów, które są emitowane w wyniku spalania paliw kopalnych. Częściową odpowiedzią na rosnącą zachorowalność Polaków, która wynika bezpośrednio ze smogu, jest bezemisyjna fotowoltaika.

W wyniku produkcji energii elektrycznej przez PV:

  • nie występuje zanieczyszczenie termiczne wód powierzchniowych (np. rzek i jezior) oraz
  • nie występuje zanieczyszczenie chemiczne wód podziemnych, które ma miejsce wskutek ługowania składowisk popiołów lotnych i żużli z elektrowni spalających węgiel kamienny i brunatny.

Każda MWh energii wyprodukowana przez system fotowoltaiczny odbywa się bez zużycia zasobów wody pitnej. System PV podczas produkcji prądu nie generuje hałasu, w związku z czym nie jest uciążliwy dla okolicznych domostw zlokalizowanych w pobliżu miejsca, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. Ponadto elektrownia fotowoltaiczna częściowo stabilizuje sieć elektroenergetyczną (napięcie, częstotliwość) oraz zapewnia zmniejszenie strat przesyłowych przy długich odcinkach sieci nn/SN, co korzystnie wpływa na miejscowe gospodarstwa domowe.
Firma posiadająca elektrownię fotowoltaiczną o mocy 500 kWp produkuje rocznie ok. 500 MWh energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa, dzięki czemu do atmosfery nie jest emitowane ok. 382,5 ton CO2 w skali roku. To realny wkład w ochronę środowiska naturalnego, który realizowany jest każdego dnia.

Dowiedz się więcej!

Jakie są pozytywne skutki inwestycji w fotowoltaikę przez firmy? Cały artykuł przeczytaj TUTAJ!

Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia