Organizacja branżowa European Solar Manufacturing Council (ESMC) już na początku swojego stanowiska wyraża aprobatę dla KPO jako instrumentu służącemu realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Wydatki na politykę klimatyczną mają wynosić minimum 37 proc., które będą przeznaczone na inwestycje i reformy gospodarcze. Okazuje się, że plany przedstawione Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie nie odzwierciedlają determinacji UE w rozwiązywaniu krytycznej kwestii dla europejskiego sektora OZE, czyli nadmiernej zależności od importu komponentów fotowoltaicznych spoza Europy. Plany odbudowy nie obejmują wsparcia dla krajowej produkcji w sektorze fotowoltaiki lub dotykają tę kwestię pośrednio. ESMC zauważa, że jest to niepokojący i rozczarowujący sygnał zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla poszczególnych państw członkowskich.

ESMC przeprowadziło analizę przepływów handlowych w europejskiej branży PV, w wyniku której stwierdzono, że europejskie kraje obecnie borykają się z deficytem handlowym w wysokości 7,4 mld euro, prawie w całości obejmującym import ogniw i modułów fotowoltaicznych. Deficyt ten można przekształcić w lokalną produkcję fotowoltaiczną o wartości ok. 50 mld euro do 2026 r. Potrzebne są jednak inwestycje rzędu 20 mld euro, które powinny być uwzględnione w KPO.

Brak planów dla lokalnej produkcji PV

Przeprowadzono także analizę już przedłożonych krajowych planów odbudowy pod względem wsparcia dla produkcji komponentów PV. Wynika z niej, że państwa członkowskie nie uwzględniły rodzimej produkcji w zaproponowanych planach z nielicznymi wyjątkami, w których produkcja PV wspierana jest pośrednio. Eksperci wysuwają kilka wniosków. Chociaż państwa członkowskie przewidują ogromne inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, nie uwzględniają wprost produkcji komponentów PV w KPO. Kilka państw członkowskich (Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Polska) przewiduje mechanizmy wsparcia dla przemysłu i łańcuchów wartości, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane do wspierania przemysłu wytwórczego PV. Przemysłowe łańcuchy wartości są uważane za kluczowe elementy w większości KPO. Jednak wodór i inne sektory mają wyższy priorytet, co prawie nie pozostawia strategicznego miejsca dla fotowoltaiki i jej produkcji (Niemcy, Francja, Belgia, częściowo Polska).

Jak dotąd 18 państw członkowskich (Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa,Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia i Słowacja) przedstawiło KPO i żadne z nich nie uwzględniło odrębnego wsparcia i planu dla lokalnej produkcji PV, ani też nie włączyło tego elementu jednoznacznie jako priorytetowego obszaru wsparcia. Włochy, Portugalia, Hiszpania i Polska odniosły się do produkcji PV poprzez uwzględnienie wysiłków na rzecz mechanizmu wsparcia zgodnie z zasada konkurencji UE w zakresie produkcji energii słonecznej w Europie.

W przypadku Polski, KPO nie wspomina wprost o lokalnej produkcji PV w kontekście gospodarki niskoemisyjnej. Polska podkreśla poparcie dla niej i zeroemisyjnych projektów przemysłowych, transportowych lub energetycznych, mających na celu rozwój i rozpowszechnianie technologii oraz poprawę jakości środowiska. Dedykowany pakiet finansowy na ten element wynosi 1,1 miliarda euro.

W oświadczeniu ESMC ostrzega państwa członkowskie i Komisję Europejską, aby nie przegapić szansy dla UE na przywrócenie pozycji lidera w produkcji fotowoltaiki. Aktualne plany odbudowy skierowane do Komisji Europejskiej przechodzą proces oceny i są ostatnią okazją do zaplanowania odpowiedniego wsparcia produkcji fotowoltaiki w Europie.

Redakcja: GLOBEnergia.pl

 

Redakcja GLOBEnergia