Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, informuje w komentarzu do raportu “Rynek Fotowoltaiki 2021”, że w ubiegłym roku fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym w energetyce i pewnego rodzaju wehikułem gospodarczym. W trudnym czasie związanym z pandemią COVID-19 fotowoltaika wniosła istotny wkład w podtrzymanie procesów inwestycyjnych w wysokości 7,5 mld zł oraz zapewniła Polsce 35 tys. miejsc pracy.

Ze wzrostu rynkowego korzysta wiele interesariuszy, którymi są odbiorcy energii, prosumenci, profesjonaliści rozwijający farmy fotowoltaiczne oraz innowacyjny przemysł dostarczający technologie. Organizacja branżowa European Solar Manufacturing Council potwierdziła, że kraje europejskie borykają się obecnie z deficytem w handlu fotowoltaiką rzędu 7,5 mld dolarów rocznie, coraz bardziej uzależniając się od importu ogniw i modułów z Chin. Rok 2020 unaocznił całej UE konieczność skracania łańcuchów dostaw i większego uniezależnienia się od importu technologii.

Local content

Niezbędne są zachęty regulacyjne i wsparcie polskiego przemysłu fotowoltaicznego oraz promowanie zwiększania europejskiego i krajowego local contentu, np. poprzez prowadzenie aktywnej polityki przemysłowej w zakresie promocji lokalnej produkcji urządzeń dla PV. Udział producentów krajowych w dostawach komponentów i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznych w 2020 r. wynosił 23 proc., ale już w 2025 r. według planów inwestycyjnych polskich firm przemysłowych, może wzrosnąć do niemal 40 proc.

Wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska wskazuje, że 2021 r. to między innymi przekroczenie progu pół miliona instalacji prosumenckich w Polsce oraz łączna moc zainstalowana wynosząca ponad 4 GW.

– Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowujemy cały szereg rozwiązań legislacyjnych, a to wszystko po to, aby zapewnić stabilny, długofalowy rozwój branży. Jako Pełnomocnik rządu ds. OZE deklaruje moje dalsze wsparcie dla rozwoju tej gałęzi OZE w Polsce – powiedział Zyska.

W perspektywie najbliższych kilku lat, prognozy IEO nie przewidują spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Główny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnienie może dotknąć segment mikroinstalacji, jednakże cały rynek fotowoltaiki nie odnotowuje tego efektu w najbliższych kilku latach. W 2021 r. po raz pierwszy zauważalnie wzrośnie rola prosumentów biznesowych o co najmniej 200 MW), a trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. Według prognozy IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w 2022 r. podwoi swoją wartość, a na koniec 2025 r. może wynieść 15 GW. Prognozy wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą 9 mld zł rocznie.

35 tys. osób zatrudnionych w branży PV

Według analiz IEO w branży fotowoltaicznej w 2020 r. liczba osób zatrudnionych na etacie w mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. natomiast liczba osób pracująca czasowo na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys. Łącznie daje to 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym. Pracownicy z branży fotowoltaicznej stanowią znaczącą grupę interesariuszy, którym zależy na rozwoju sektora. Otwiera to możliwości dla rządu i regulatora do dialogu z branżą i osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania kierunków i wspierania rozwoju całego sektora fotowoltaiki w Polsce

Źródło: IEO

Redakcja GLOBEnergia