Fotowoltaika – dla nowych i istniejących obiektów

Program Czyste Powietrze zakłada, że można otrzymać dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki na koszty zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zakres rzeczowy instalacji fotowoltaicznej możliwy do współfinansowania:
1. Panele fotowoltaiczne;
2. Inwertery;
3. Licznik do pomiaru dostaw energii elektrycznej do sieci;
4. Dwukierunkowy licznik energii;
5. Kontrola urządzenia;
6. Akumulatory – dla systemu bez podłączenia do sieci dystrybucyjnej ( off-grid);
7. Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

Jakość poświadczona certyfikatami

O jakości modułów świadczą posiadane certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami. Dlatego finansowane moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

  • PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
  • PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

  • Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE.

W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.

  • Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru.
  • Instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

Fotowoltaika w nowym budynku – warunki!

Koszty związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych dla budynków nowo budowanych, nie oddanych do użytkowania można współfinansować w formie pożyczki pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie izolacyjności od roku 2021.

Drugim warunkiem jest wymóg posiadania źródła ciepła spełniającego warunki Programu. W przypadku braku odpowiedniego kotła Program umożliwia zakupu i montaż nowego źródła ciepła, np. kotła na paliwo stałe, węzła cieplnego, systemu ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego, kotła gazowego kondensacyjnego, powietrznej pompy ciepła, pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody – spełniającego określone w programie warunki techniczne).

Źródło: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia