Rok 2020 był rekordowym rokiem dla branży fotowoltaicznej. W 2020 roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 321 407 mikroinstalacji o łącznej mocy 2 151 MW. Ponadto w 2020 roku przyłączono również 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Po raz kolejny rynek został zdominowany przez przydomowe elektrownie słoneczne, których udział w całej mocy zainstalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%. “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” jest kolejną edycją cyklicznego raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Nowe moce w 2020 roku

Według danych SBF POLSKA PV w 2020 roku przyłączono 2 550 MW mocy w fotowoltaice. Oznacza to ponad 7,7 mln modułów fotowoltaicznych (zakładając moc jednego modułu PV równą 330 Wp). Łączna powierzchnia takiej liczby modułów to około 1 258 ha.

Taka liczba modułów pokryłaby powierzchnię ponad 314 Rynków w Krakowie lub 1 761 boisk piłkarskich. Ponadto moduły w takiej liczbie mogłyby pokryć ponad ⅓ powierzchni kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie.

W całym 2020 roku przyłączono 321 407 nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2 151 MW. Dzięki czemu w Polsce pracuje obecnie 466 167 mikroinstalacji (stan na 31.12.2021 r.). Oznacza to, że – w przybliżeniu – co dwunasty polski budynek wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną. O skali rozwoju rynku mikroinstalacji PV w Polsce świadczy to, że liczba instalacji przyłączonych w 2020 roku stanowi 69% mikroinstalacji pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym na koniec 2020 roku. Instalacje powyżej 50 kW należą do mniejszości – 399 MW zainstalowanych w 2020 roku.

Fotowoltaika jest już na co dwunastym budynku w Polsce! źródło: SBF POLSKA PV

Polska mikroinstalacjami fotowoltaicznymi stoi

Około 84,4% mocy w fotowoltaice przyłączonej w 2020 roku to mikroinstalacje. Na przestrzeni całego roku struktura ta nie zmieniała się w znacznym stopniu. W dalszym ciągu zdecydowaną większość przyłączanych instalacji PV stanowiły mikroinstalacje. Rynek ukształtował się w ten sposób za sprawą atrakcyjnego systemu opustów, w połączeniu z dotacjami do systemów do PV o mocy do 10 kW w postaci programu Mój Prąd. Czy ta struktura może zmienić się w tym roku? Bardzo ważnym czynnikiem w tej kwestii będą warunki nowego naboru w programie Mój Prąd. Choć systemy fotowoltaiczne są uzasadnione ekonomicznie już bez dofinansowań, to w polskich warunkach brak dotacji może wpłynąć na spowolnienie na rynku mikroinstalacji PV. Z drugiej strony, ze względu na wzrost kosztów energii elektrycznej, rośnie liczba komercyjnych instalacji fotowoltaicznych, co znajduje odzwierciedlenie w aukcjach OZE. W ostatniej aukcji OZE, dedykowanej instalacjom o mocy do 1 MW, sprzedano 11,75 TWh energii o łącznej wartości 3 mld zł. Wszystkie oferty w tej aukcji dotyczyły wyłącznie instalacji PV, a w wyniku aukcji mogą powstać instalacje o łącznej mocy zainstalowanej równej 0,7 GW. Na podstawie tych wartości możemy spodziewać się kontynuacji dobrego wyniku z 2020 roku na rynku fotowoltaiki.

Struktura skumulowanej mocy zainstalowanej wszystkich instalacji PV w Polsce pod koniec 2020 roku, źródło: SBF POLSKA PV

Nowy Raport SBF POLSKA PV

Prezentowany Raport powstał na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie przedstawia stan polskiego rynku PV na dzień 31 grudnia 2020 r.

W opracowaniu SBF POLSKA PV znajdują się dane dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w systemach powyżej 50 kW na przestrzeni ostatnich lat. SBF POLSKA PV podaje również liczbę mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W prezentowanym raporcie zwrócono uwagę na wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat. SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” to również dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Są to m.in. dane dotyczące technologii modułów PV oraz sprzedaży falowników w Polsce w 2020 roku.


LINK DO POBRANIA RAPORTU ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV