FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OŚRODKA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE” – SANUS

 
Fundacja „SANUS” realizuje projekt pt. „Popularyzacja i promocja odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców z terenu LSR poprzez organizację cyklu szkoleń” w ramach pomocy otrzymanej z EFRROW,  działania PROW na lata 2007 – 2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
 
 
 
Celem operacji jest podniesienie jakości życia lokalnej społeczności polegającej na kształtowaniu postaw prosumenckich w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń .
 
Tematem szkoleń są aspekty dot. kształtowania postaw prosumenckich z zakresu odnawialnych źródeł energii:
1. Mikroenergetyka.
2. Kogeneracja – energia elektryczna i cieplna z jednego źródła.
3. Pompy ciepła – rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego.
4. Kolektory słoneczne w układzie hybrydowym.
5. Ogniwa fotowoltaniczne – prąd dla domu, gospodarstwa.”
 
Fundacja realizuje projekt pt. „Efektywne wykorzystanie energii” – organizacja szkoleń edukacyjnych dla lokalnej społeczności w ramach pomocy otrzymanej z EFRROW,  działania PROW na lata 2007 – 2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
 
Celem operacji jest podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez wzrost świadomości energetycznej poprzez zorganizowanie 8 szkoleń .
Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem  tel. 12 282 00 22 oraz na tablicach informacyjnych.

 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”