Polska znajduje się na czarnej liście Państw, w których powietrze jest bardzo słabej jakości i szkodzi zdrowiu i życiu mieszkańców. 

Unia Europejska przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce kolejne kwoty z programu Infrastruktura i Środowisko.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, na Polsce spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i wiarygodności pomiarów zanieczyszczeń powietrza.

W II priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane będą projekty dotyczące wdrażania metod obserwacji i zakupu sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska, które wspomogą wypełnienie przez Polskę tego obowiązku.

Jednym z takich przedsięwzięć jest projekt realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pn. "Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego". Umowę na dofinansowanie tego projektu ze środków UE podpisano 14 czerwca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja o wartości 2 mln złotych przyczyni się do unowocześnienia i rozbudowy sprzętu laboratoryjnego Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, co wpłynie na poziom monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie całej Polski. Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wyniesie 1,7 mln złotych.

Źródło: pois.gov.pl