Na wysypisku odpadów składuje się mieszaninę materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotności.

Okres poddawania odpadów działaniu światła i ulatnianiu się jest krótki podczas normalnej eksploatacji składowiska tj. zagęszczaniu i przesypywaniu warstwy odpadów ziemią lub materiałami inertnymi. Co pozwala na zachodzenie procesów fermentacji beztlenowej w złożu składowiska.

W wyniku fermentacji beztlenowej odpadów biodegradowalnych powstaje gaz wysypiskowy, który składa się z CH4 i CO2. Gazem, który pozwala osiągnąć efekt energetyczny jest metan, CO2 jest balastem.

Metan emitowany do środowiska ma 20-krotnie bardziej szkodliwy wpływ na efekt cieplarniany niż powszechnie obwiniany o to dwutlenek węgla. Ze względu na to należy go pozyskiwać i wykorzystywać do celów energetycznych (OZE). W UE zgodnie
z Dyrektywą 2001/77/EC w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z OZE przyjęto, iż do 2010 r. udział energii elektrycznej produkowanej z OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej we Wspólnocie powinien wynieść 22,1 %, a dla Polski zgodnie z w/w dyrektywą przyjęto, iż udział ten winien wynieść 7,5%.

Można stwierdzić, że istnieją istotne racje ekologiczne dla realizacji tego typu inwestycji gospodarczego wykorzystania biogazu ze składowiska. Każde składowisko docelowo powinno być wyposażone w instalację odgazowania. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w 2004 r. wytworzono w Polsce 11,8 mln Mg odpadów komunalnych, z czego zebrano 9,8 mln Mg odpadów.

Generalnie przyjmuje się, że z 1 Mg odpadów komunalnych może powstać około 200 m3 biogazu o zawartości metanu ok. 50%. Powyższe oznacza, iż teoretycznie zebrana ilość odpadów, z których 98 % przekazano na składowiska pozwoli wytworzyć ok. 1 960 mln m3 biogazu rocznie. Taka ilość biogazu pozwoliłaby zaś teoretycznie wyprodukować rocznie 3,9 TWh energii elektrycznej i 5,4 TWh energii cieplnej. Zatem można postawić tezę, że teoretyczny potencjał energetyczny odpadów komunalnych jest bardzo wysoki. Zagospodarowanie nawet niewielkiego procenta tego, potencjału miałoby istotny wpływ na spełnienie krajowych i unijnych wymogów.

MPGOiEO „Master” zrealizowało budowę instalacji odgazowania kwater składowiska odpadów komunalnych wraz z gospodarczym wykorzystaniem biogazu. Wybudowana instalacja znajduje się na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tychach Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100. Wybudowanie instalacji miało na celu odprowadzania gazu składowiskowego, oczyszczenia go i wykorzystania do celów energetycznych (OZE).

Gospodarcze wykorzystania biogazu ze składowiska kompleksowo i optymalnie rozwiązuje problem odgazowania składowiska, szkodliwy metan jako składnik biogazu nie tylko zostaje wyeliminowany całkowicie z atmosfery, ale jako źródło energii zostaje wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE (odnawialnych źródeł energii).

Inwestycja objęła budowę 29 studni odgazowujących, stację przygotowania biogazu wraz z modułem ssąco-pompującycm, agregat kogeneracyjny, stację transformatorową 0,4/21kV o mocy 1MW. Instalacja jest w pełni zautomatyzowana. Obsługiwana jest przez dwa komputery przemysłowe, co pozwala na zdalną kontrolę pracy instalacji przez Internet.

Projekt budowy instalacji współfinansowany był w 35% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 10% z budżetu Państwa. Ponadto MPGOIEO „MASTER” uzyskało preferencyjną pożyczkę na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie niecałych 2,5 mln zł. W tabeli przedstawiono procentowy udział poszczególnych instytucji.

Energetyka odnawialna stanowi alternatywę dla energetyki konwencjonalnej. Inwestycja ta jest równocześnie jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju państwa ujętych w założeniach do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 i dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprzez (…)


mgr inż. Andrzej Roszkowski
Główny Inżynier ds. Energetyki Odnawialnej

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2008

gaz składowiskowy