Zasoby geotermalne, stanowiące naturalne bogactwo Chin, odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów niedoboru energii, szczególnie w odległych rejonach południowo-zachodnich Chin.

Zasoby wysokotemperaturowe skoncentrowane są w obrębie Himalajskiego Pasa Geotermalnego w południowo-zachodniej części Chin oraz na Tajwanie. Zasoby nisko- i średniotemperaturowe typu kondukcyjnego występują w wielkich basenach sedymentacyjnych we wschodnich i środkowych Chinach, natomiast zasoby wód termalnych nisko i średniotemperaturowych z konwekcyjnych systemów geotermalnych skoncentrowane są na obszarze przybrzeżnym południowo-zachodnich Chin i półwyspie Shangdong-Liaoning. W Chinach istnieją także zasoby geotermalne z anomalnie wysokimi ciśnieniami. Takie zasoby są zlokalizowane na Morzu Południowochińskim oraz w basenie Północnych Chin.

 

Yiunhua Resort&Spa – uzdrowisko w Pekinie korzystające z wód geotermalnych

 

zobacz także:

Geotermia szansą rozwoju turystyki – Uniejów

Elektrociepłownia geotermalna w Unterhaching (Niemcy)

 

Tektonika i tło geotermalne

Lądowy obszar Chin pozostaje pod wpływem dwóch płyt: od wschodu płyty pacyficznej, a od południa płyty indoaustralijskiej. Taka lokalizacja spowodowała utworzenie się dwóch pasów geotermalnych na obszarze Chin. Pierwszy z nich to zlokalizowany na południowym wschodzie, przechodzący przez wschodni Tajwan, Wokółpacyficzny Pas Geotermalny zwany też Wokółpacyficznym Pierścieniem Ognia. Drugi pas to Himalajski Pas Geotermalny, który przechodzi przez południowy Tybet i zachodni Sichuan, skręca na południe do zachodniego Yunnanu, a następnie ku dołowi, do Tajlandii. Pas ten jest przedłużeniem Śródziemnomorskiego Pasa Geotermalnego. Jego długość wzdłuż Himalajów i Hengduan wynosi ok. 2800 m, a szerokość waha się w granicach 200–400 m. (…) Statystyka wykazuje, iż wartości strumienia cieplnego na obszarze Chin zmieniają się w zakresie od 20 do 320 mW/m2, jednak większość wartości koncentruje się w przedziale 40–100 mW/m2. Średnia wartość strumienia cieplnego dla całego obszaru kontynentalnego Chin wynosi 63–69 mW/m2 i nie odbiega od średniej światowej, która wynosi 65 ± 1,6 mW/m2. W południowym Tybecie i na Tajwanie, gdzie strumień cieplny przyjmuje bardzo wysokie wartości (np. 108 mW/m2 na złożu geotermalnym Yangbajing), ciepło manifestuje na powierzchni w postaci gorących źródeł. W Tybecie oprócz gorących źródeł występują także wysokotemperaturowe gejzery, wybuchy hydrotermalne, parujące gleby, fumarole, łącznie ponad 600 miejsc z objawami hydrotermalnymi. Na Tajwanie natomiast jest około 80 obszarów, na których stwierdzono występowanie gorących źródeł i fumaroli (Wang et al., 1995). Na całym obszarze Chin występuje około 2500 gorących źródeł o temperaturach >250C.

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2008

 

 

Do najbardziej znanych gorących źródeł należą:

– gorące źródło Junlian – nazywane też Gorącym Źródłem Xunsi, położone jest w Xunsi Xiang, Julian County. Skałę zbiornikową stanowią wapienie gruzłowe Maokou-Qixia dolnego permu. Zawierają one wody chlorkowo-sodowe o temperaturze 52–560C i mineralizacji 4,3–4,8 g/l. Wydajność wynosi 40 l/s;

– gorące źródło Tangshan – położone we wschodniej części Nanjing. Zbiornik utworzony z wapieni dolnego i środkowego ordowiku zawiera wody typu siarczanowo-wapniowego o temperaturze 50–620C i mineralizacji 1,71 g/l. Wydajność przypływu wynosi od 18 do 58 l/S

 

Systemy geotermalne w Chinach

 

Wysokotemperaturowe zasoby geotermalne

Wysokotemperaturowe systemy geotermalne w Chinach koncentrują się na obszarach młodych wulkanicznie i tektonicznie aktywnych. Występują one na obszarze południowego Tybetu (112), na obszarze wulkanicznym wieku późnokenozoicznego oraz wzdłuż głównych uskoków w prowincji Yunnan (47) i w zachodnim Sichuanie (12). Łącznie na obszarze Chin występuje 181 systemów geotermalnych tego typu. 

Nisko- i średniotemperaturowe zasoby wód geotermalnych

W Chinach istnieją dwa typy nisko- i średniotemperaturowych zasobów geotermalnych. Pierwszy typ to zasoby typu konwekcyjnego, nagrzewane przez normalny bądź stosunkowo wysoki strumień cieplny. Temperatura wód termalnych zależy głównie od głębokości krążenia wód i nie jest związana z występowaniem ciał magmowych. Takie zasoby występują na obszarze przybrzeżnym SE Chin, w okolicach Pekinu oraz na obszarze zachodniego Sichuanu i północnego Yunnanu. Temperatura złożowa dla tego typu systemów waha się od 40 do 1500C. Drugi typ to zasoby typu kondukcyjnego związane głównie z wielkimi basenami sedymentacyjnymi. Dziewięć z nich ma powierzchnię ponad 100 000 km2. Najbardziej perspektywiczne są baseny sedymentacyjne położone we wschodniej i środkowej części Chin ze względu na dobrą jakość wód tam występujących i wysoki potencjał tych basenów. Zasoby wydobywalne w basenie północnych Chin i w basenie Jingsu stanowią 73% wszystkich zasobów tego typu.

Zasoby geotermalne Pekinu

Pekin jest jedną z sześciu stolic świata, która posiada zasoby geotermalne. Na jego terenie można wyodrębnić cztery regiony geotermalne, na obszarze których występuje 10 głównych złóż o łącznej powierzchni 2370 km2 (Xu Youshi, 2002). Woda geotermalna występująca w rejonie Pekinu posiada niską mineralizację, rzędu 0,7 g/l oraz niską twardość. Dominują wody typu HCO3-Ca-Na oraz Ca-Na. Temperatura wody jest zróżnicowana w granicach 38–800C. Zasoby geotermalne są wykorzystywane przede wszystkim w ciepłownictwie, balneologii i lecznictwie. Istnieją także farmy wodne oraz plantacje specjalnych gatunków warzyw, do uprawy których stosuje się wodę geotermalną. Dobra jakość wody stała się przesłanką do wykorzystania jej do produkcji wody mineralnej.

Geotermalny ośrodek rekreacyjno leczniczy w rejonie Tianjinu

Geotermalny ośrodek rekreacyjno leczniczy w rejonie Tianjinu

Wykorzystanie energii geotermalnej w Chinach

– ENERGIA ELEKTRYCZNA

– CIEPŁOWNICTWO

– REKREACJA

– BALNEOLOGIA

– ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE

 

Woda termalna ze złoża Shanlingzi znalazła zastosowanie w bojlerach oraz w zakładzie wełniarskim i tekstylnym pozwalając zaoszczędzić 7000 t węgla, 4000 t soli przemysłowej oraz 8000 kWh energii elektrycznej rocznie. Z kolei w Pekińskiej Wytwórni Lamp Obrazowych woda wykorzystywana pierwotnie do ogrzewania pomieszczeń jest oczyszczana i ponownie wykorzystywana do wytwarzania elektronicznych lamp obrazowych.

Hodowle wodne są skoncentrowane głównie w rejonie Xiaotangshan, gdzie istnieją dwie farmy wodne: Pekińska Spółka Wodna oraz Wydział Rolnictwa i Hodowli Wodnej okręgu Changping. Do tego celu wykorzystuje się 8 otworów geotermalnych i zużywa się rocznie około 1 200 000 m3 wody, co stanowi 13–14% całkowitego zużycia wody w rejonie Pekinu. (…) Na szeroką skalę wykorzystuje się w Chinach wodę geotermalną do uprawy roślin w szklarniach. Cieplarnie zlokalizowane są w 17 prowincjach. Do głównych upraw należą kalafior, pietruszka, ogórki, pomidory, sałata, europejskie selery i kwiaty. Na obszarze złoża Xiaotangshan wykorzystywany jest do tego celu otwór geotermalny z wodą o temperaturze 47°C. Powierzchnia szklarni wynosi 0,73 ha. W rejonie Pekinu zużywa się do uprawy roślin w szklarniach 500 000 m3 rocznie, co stanowi 6% całego zużycia wody w Pekinie.

Od lat 80. wodę termalną używa się w Chinach do produkcji pitnej wody mineralnej. Według analiz chemicznych woda z Południowo-Wschodniego Złoża Geotermalnego zawiera liczne mikroelementy korzystne dla zdrowia, takie jak: Se, Zn, B, Ge, Mo i inne. Jakość wody jest dobra, jedynie zawartość fluoru przekracza państwowe normy (poniżej 1,0 mg/l). Nadmiar fluoru może powodować choroby zębów i kości, dlatego woda jest uzdatniana w celu pozbycia się fluoru. (…)

 

Anna Sowiżdżał, prof.Wojciech Górecki

Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2008