W dniu 3 października 2016 r. w siedzibie Spółki podpisana została umowa partnerska pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i PEC Geotermią Podhalańską S.A. w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej w kierunku Szaflar i Nowego Targu.

Pierwsza tego typu inwestycja w kraju będzie polegała na wykonaniu nowego, czwartego odwiertu kierunkowego PGP-4 o głębokości ponad 5,3 km – najgłębszego z dotychczasowych, bo sięgającego głębokości, na której temperatura wody wynosi 130ºC. Umożliwi to nie tylko produkcję ciepła, ale i energii elektrycznej. Ciepło z odwiertu trafi do sieci ciepłowniczej Nowego Targu. Obecnie eksploatowane są odwierty z głębokości ok. 3 000 metrów, gdzie temperatura wody sięga 90ºC. Planowana inwestycja ma w znaczący sposób zredukować niską emisję i poprawić jakość powietrza w Nowym Targu.

Podpisanie umowy na rozwój Geotermii Podhalańskiej

Podpisanie umowy na rozwój Geotermii Podhalańskiej, źródło: NFOŚiGW

Miasto Nowy Targ reprezentował burmistrz Grzegorz Watycha, Gminę Szaflary – wójt Rafał Szkaradziński, MPEC Nowy Targ – przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Szkaradziński oraz prezes Grzegorz Ratter a PEC Geotermia Podhalańska – przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Długosz, prezes Wojciech Ignacok oraz wiceprezes Paweł Kupczak.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki energetycznej Polski – dotyczącymi dywersyfikacji źródeł energii i położeniu akcentów na stabilne odnawialne źródła energii – NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

Celem programu „Górnictwo i Geologia – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał. W pierwszej kolejności NFOŚiGW będzie wspierał wykonanie otworu badawczego dla rozpoznania, poszukiwania  i  określenia możliwości wykorzystania wód termalnych, przede wszystkim  w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.

Z kolei w ramach innego programu – „Poprawa jakości powietrza – Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”, możliwe będzie dofinansowanie budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej, jak również modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz budowy lub rekonstrukcji otworu (z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego, dla którego dofinansowanie przewidziano we wcześniej opisanym programie).

Źródło: NFOŚiGW, Geotermia Podhalańska