W końcu 2020 r. rozpoczął się projekt „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego MF EOG) w Programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na lata 2014-2021 dla Polski. To jeden z trzech projektów predefiniowanych w Polsce uzgodnionych między stronami na etapie negocjacji tego Programu. Operatorami Programu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Partnerami Projektu są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lider) oraz Krajowa Agencja Energii Islandii – wiodące instytucje w swoich krajach w zakresie badań i wykorzystania energii geotermalnej.

Projekt będzie realizowany w okresie 16.10.2020-30.04.2024.
Budżet Projektu wynosi ok. 4 mln zł.

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat energii geotermalnej, optymalnego wykorzystywania i zarządzaniu jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie.

Projekt przyczyni się do rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, wspierając inne działania podejmowane w tym zakresie, m.in. projekty realizowane dzięki rządowym programom wprowadzanym w ostatnich latach.

Adresatami Projektu są przedstawiciele administracji różnych szczebli, samorządów, operatorów istniejących oraz inwestorów planowanych ciepłowni geotermalnych, beneficjariuszy rządowych programów wsparcia, pionu geologicznego, instytucji naukowo-badawczych, usługodawców, konsultantów, innych podmiotów z branży.

Główne działania Projektu obejmują szkolenia w Polsce w zakresie geotermii, wymianę wiedzy i doświadczeń, wizyty studyjne w Islandii do wybranych instalacji ciepłowniczych, eksperckie wizyty studyjne w kilku miejscowościach w Polsce perspektywicznych dla wykorzystania geotermii i raporty z tych wizyt, działania informacyjne i komunikacyjne nt. Projektu i MF EOG.
Oficjalne otwarcie Projektu (online) jest planowane w lutym 2021 r.

 

Redakcja GLOBEnergia