Gmina Wiśniowa ogrzeje się dzięki geotermii? Ruszają badania

Geotermia należy do najbardziej stabilnych, ekonomicznych i efektywnych źródeł OZE. Gmina Wiśniowa w powiecie strzyżowskim (woj. podkarpackie) już niebawem będzie mogła wdrożyć technologię geotermalną do systemu ciepłowniczego. Najpierw zostanie zbadany potencjał, a działania z tym związane wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ministerstwo klimatu i środowiska szacuje, że niemal połowa Polski jest wyposażona w potencjał geotermalny. Drogą do wykorzystania tego rodzimego, naturalnego zasobu są przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Takie działania zostaną przeprowadzone na Podkarpaciu w gminie Wiśniowa, która ma charakter głównie rolniczy - użytki rolne stanowią tam około 70 proc. powierzchni, a lasy – 23 proc. Wykorzystanie źródeł OZE takich jak geotermia, byłoby niezwykle korzystne ekologicznie i gospodarczo dla jej mieszkańców. Miejscowy samorząd postanowił skorzystać ze środków NFOŚiGW na wspieranie poszukiwań i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w celu ich wykorzystania w ciepłownictwie i energetyce.

- Już od 1991 roku wiemy, że w Wiśniowej są wody termalne. Wtedy to podczas poszukiwań złóż ropy i gazu doszło do erupcji gorącej wody. Niestety, wówczas nie zbadano wydajności, nie wykonano innych badań, które pozwoliłyby na rzetelną ocenę potencjalnych możliwości wykorzystania tego zasobu. Dopiero w ostatnich latach, dzięki uruchomieniu przez NFOŚiGW programu „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju” z możliwością dofinansowania dla gmin na poziomie do 100 proc., stało się możliwe powrócenie do koncepcji wykorzystania wód termalnych na terenie naszej gminy w ciepłownictwie i energetyce - wyjaśnia Marcin Kut, wójt gminy Wiśniowa. 

Projektowane parametry złóż wód termalnych w gminie Wiśniowa na Podkarpaciu są bardzo obiecujące - wskazuje Narodowy Fundusz. Woda może mieć tam od 85 nawet do 100 stopni Celsjusza. Wielkość i jakość złóż zostanie dokładnie oceniona po wykonaniu otworu badawczego na głębokość 4705 metrów. Projekt pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa”  15 listopada 2021 roku uzyskał pozytywną opinię Ministra Klimatu i Środowiska. Całkowity koszt projektu wynosi 31,5 mln zł, z tego aż 29,5 mln zł będzie stanowić dotacja z Narodowego Funduszu. Za te pieniądze ma być wykonany otwór badawczy Wiśniowa GT-1 oraz przeprowadzone badania hydrogeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne, a także prace przygotowawcze i roboty końcowe (montaż i demontaż urządzeń wiertniczych, droga dojazdowa, rurociąg zrzutowy), w tym również rekultywacja terenu i utylizacja odpadów. Wszystkie działania będą realizowane zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonym w sierpniu 2021 roku przez marszałka województwa podkarpackiego.

Po specjalistycznym rozpoznaniu potencjału swoich złóż oraz ocenie ekonomicznej zasadności wykorzystania gorących wód w lokalnym ciepłownictwie, a także w ewentualnej produkcji energii elektrycznej, gmina Wiśniowa będzie mogła przejść do bardziej zaawansowanego etapu inwestycyjnego, jakim byłaby budowa instalacji i ciepłowni geotermalnej

Polska ma plan na geotermię

Wydzielenie z programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju” i wdrożenie przez NFOŚiGW programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2025. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu w wysokości do 100 procent kosztów kwalifikowanych ma formę bezzwrotnej dotacji. Budżet programu wynosi 300 mln zł. 

W pierwszym, zakończonym już naborze, który został przeprowadzony w terminie 15 kwietnia – 30 września 2020 r. zaangażowano 230 mln zł środków finansowych. Obecny, drugi konkursowy nabór, który będzie trwał przez pierwsze sześć miesięcy 2022 roku (od 3 stycznia do 30 czerwca) dysponuje kwotą 70 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również