Do lutego 2020 roku trwał nabór wniosków o zatwierdzenie nowych taryf na sprzedaż energii, bądź na ich zmianę. Według prezesa URE obecna sytuacja na rynku nie uprawnia przedsiębiorstw do podwyżek cen energii. Oznacza to, że czterej sprzedawcy będą rozliczać się z klientami w gospodarstwach domowych korzystających z oferty taryfowej (grupa G11) według dotychczasowej ceny energii elektrycznej

Jak przebiegał proces napływania wniosków?

Wnioski o zatwierdzenie taryf wpływały do URE do końca lutego 2020 roku. PGE i Enea wystąpiły z wnioskami o zatwierdzenie nowych taryf. Zmiany te zostały zatwierdzone w grudniu i styczniu, miały termin obowiązywania do marca br. Energa i Tauron z kolei zwróciły się z wnioskiem o zmianę dotychczasowych taryf, które zatwierdzone uprzednio przez prezesa URE w grudniu – obowiązywały do końca 2020 roku.

Jaki był dotychczasowy trend zmian cen energii elektrycznej?

W roku 2019 byliśmy świadkiem tzw. ustawowego zamrożenia cen na poziomie z czerwca 2018 roku. W powszechnym mniemaniu ceny nie wzrosły. Dotyczyło to jednak wyłącznie ich nominalnego poziomu w rozliczeniach z odbiorcami, nie zaś ich rynkowych stawek.


Wykres przedstawia łącznie cenę energii wraz ze stawką opłat za dystrybucję. Źródło: ure.gov.pl

Wykres przedstawia łącznie cenę energii wraz ze stawką opłat za dystrybucję. Jest to średnia ważona dla wszystkich grup G. Ceny energii z lat 2016-2018 pochodzą z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE. Cena na rok 2019 została obliczona na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy cenowej. Cena na 2020 r. w oparciu o jedną zatwierdzoną taryfę na sprzedaż energii elektrycznej oraz taryfy pięciu OSD.

Na całkowity koszt energii elektrycznej składają się koszty sprzedaży oraz koszty dystrybucji (transportu). Prezes URE akceptuje taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko do odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu), jak i dystrybucji energii elektrycznej (dla wszystkich grup odbiorców).

Niezbędna jest właściwa ocena proponowanych zmian

Przedsiębiorcy byli kilkakrotnie wzywani do uzupełniania dokumentacji w celu weryfikacji zasadności proponowanych zmian. Dotychczasowe postępowania taryfowe prowadzone przez Prezesa URE miały na celu racjonalizację cen energii tak, by odpowiadały one aktualnym warunkom rynkowym. Spółki obrotu wnioskują o poziom taryfy na dany okres, przedstawiając kalkulacje i szczegółowe analizy Prezesowi URE, którego zadaniem jest właściwa ocena proponowanych zmian.

Dopóki jednak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy jest optymalny i odzwierciedla uzasadnione koszty prowadzenia działalności, dopóty dialog z przedsiębiorcami będzie trwał.

Opracowane na podstawie: ure.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia