Gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen świadectw pochodzenia. Będzie interwencja

Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie interweniowało w sprawie zielonych certyfikatów. Resort poinformował w komunikacie, że w ostatnich tygodniach ceny świadectw pochodzenia gwałtownie rosną. Podjęto pilne działania, ukierunkowane na unormowanie sytuacji rynkowej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

koszty energii elektrycznej

MKiŚ informuje, że w ostatnich tygodniach obserwowany jest gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen świadectw pochodzenia. W pierwszej połowie października 2021 roku osiągnęły pułap 300 zł/MWh, który jest bliski maksymalnego poziomu opłaty zastępczej, w ramach tzw. transakcji sesyjnych na Towarowej Giełdzie Energii, przy jednocześnie utrzymującej się wysokiej nadpodaży świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

Warto dodać, że ceny zielonych certyfikatów są znacząco niższe na notowaniach pozasesyjnych (OTC), tj. w ramach umów dwustronnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kształtowały się one na poziomie 142-256 zł/MWh, przy czym 27 października br. ich wartość wynosiła 153,63 zł/MWh – zauważa resort.

Ryzyko dla odbiorców energii

Utrzymywanie się wysokich cen świadectw pochodzenia, przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej, rodzi ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii, a ponadto ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów, co stoi w sprzeczności z programem pomocowym “SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych”.

Resort przyśpiesza prace legislacyjne

Podjęto pilne działania, ukierunkowane na unormowanie sytuacji rynkowej – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zainicjowano prace nad nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, która na powrót umożliwi zawieranie w określonych przypadkach transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Prowadzone są także analizy w zakresie ewentualnej zmiany zasad uiszczania opłaty zastępczej oraz obniżenia poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia w kolejnych latach.

- Niezwłocznie po opracowaniu przez zespół ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska projektu zmian w przedmiotowym zakresie, zostanie on skierowany do konsultacji z przedstawicielami rynku energii i organizacjami branżowymi. Ponadto, należy podkreślić, że termin umorzenia świadectw pochodzenia za 2021 rok upływa dopiero 30 czerwca 2022 roku – informuje Ireneusz Zyska, wiceminister oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

System świadectw

Certyfikaty to mechanizm wsparcia produkcji energii z OZE, który w Polsce funkcjonuje od 1 października 2005 roku. Są to cyfrowe świadectwa, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej za pomocą OZE. Zakłady energetyczne w Polsce są zobowiązane do udowodnienia odpowiedniego udziału bezemisyjnej energii w ogólnym bilansie energii elektrycznej, którą dostarczają do odbiorców. Firma może wykupić zieloną energię bezpośrednio od któregoś z producentów OZE lub zakupić zielone certyfikaty na TGE. Brak wykazania się odpowiednią ilością zielonych certyfikatów skutkuje koniecznością uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. W przeciwnym wypadku na zakład energetyczny nakładana jest kara.

Na rynku w Polsce w ramach TGE odbywa się obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia odnoszącymi się do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (PMOZE, PMOZE_A), tzw. „zielone certyfikaty”; produkcji energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych (PMOZE-BIO) tzw. „błękitne certyfikaty”; produkcji biogazu rolniczego i wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej (PMBG), tzw. „brązowe certyfikaty”; efektywności energetycznej, które otrzymywane są przez podmioty prowadzące inwestycje mające na celu zmniejszenie ilości zużywanej energii (PMEF, PMEF-XXXX, PMEF_F), tzw. „białe certyfikaty”.

Źródło: MKIŚ, URE, TGE

Zobacz również