Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu „Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania określone w załączniku „Wymagania techniczne” do programu NFOŚIGW. 

Producenci urządzeń
W opublikowanych wymaganiach dotyczących Programu Prosument dla osób fizycznych czytamy dodatkowo, że wymagana jest gwarancja Producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji. Co więcej, projektant instalacji musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania danego typu instalacji. 
 
Każdy producent instalacji realizowanej w ramach programu „Prosument” musi przedstawić gwarancję jakości głównych elementów urządzeń. Na gwarancji bankowej koniecznie musi pojawić się oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie „Prosument”, a dodatkowo wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat oraz zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Gwarancja powinna również zawierać określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez kupującego oraz stwierdzenie, że owa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 
Jeżeli producent przedstawi bankową gwarancję na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 500 tysięcy PLN, bank złagodzi wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu. 
 
Wykonawcy instalacji 
Wykonawca instalacji, również musi wykazać, że spełnia wymogi programu Prosument określone przez NFOŚiGW. Dodatkowo, musi również przedłożyć: 
  • oświadczenie dotyczące gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji/przedsięwzięcia
  • wydłużenie okresu obowiązywania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi do minimum 3 lat
  • zobowiązanie do usunięcia wady fizycznej instalacji zgodnie z żądaniem Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kupującego
Jeżeli wykonawca przedstawi bankową na kwotę 10 % wartości  instalacji montowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 150 tysięcy PLN, bank złagodzi wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu.
Źródło: BOŚ Bank