Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, jest dokumentem poświadczającym, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe, a jej przekazanie następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona jednostka kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem. 

Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawierać musi określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii. 30 stycznia 2017 r. upływa termin na skuteczne złożenie wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za okres wytworzenia energii elektrycznej od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Z upływem wskazanego trzydziestodniowego terminu wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia powinien zostać fizycznie przedłożony właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Przykładowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia CHP można znaleźć tutaj.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w jednostce kogeneracji i wprowadzonej do sieci, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania tzw. sprawozdania rocznego (CHP) oraz wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia z kogeneracji za okres wytworzenia energii elektrycznej od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia:

  • wydawana jest w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
  • jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz datę jej wydania, a także oznaczenie państwa, w którym została wydana;
  • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.

Dodatkowe informacje w niniejszej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu (0-22) 487-57-38 lub za pomocą korespondencji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: dek@ure.gov.pl. ze wskazaniem w tytule maila, że „dotyczy gwarancji pochodzenia CHP”.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki