I KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji Część 3) – elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 3) – elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 2 mln zł.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 36 mln zł.

WNIOSKI MOZNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU DO 28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Biomasa – Konkurs I”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 0-22 45 90 955, 45 90 956, 45 90 988 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie www.nfosigw.gov.pl, zakładka: Nabór wniosków.

Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, można znaleźć na stronie: www.kashue.pl/index.php

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej