I konkurs – Sieci elektroenergetyczne – Dofinansowanie NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dotacje nfos i gw

I KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji Część 4) - sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia farm wiatrowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 4) – budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym - 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej, lecz nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 50 mln zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 43,7 mln zł.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 30 SIERPNIA 2010 ROKU DO 28 WRZEŚNIA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Sieci elektroenergetyczne – Konkurs I"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 0-22 45 90 955, 45 90 956, 45 90 988 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie: www.nfosigw.gov.pl zakładka: Nabór wniosków.

Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej