Skąd się wzięło pojęcie „gospodarka o obiegu zamkniętym”? Cywilizacja ziemska przekracza obecnie stan dostępnych i zdolnych do odtwarzania się zasobów. Dalsze funkcjonowanie obecnego modelu doprowadzi nas do katastrofy.

  

 

Czym więc jest gospodarka o obiegu zamkniętym? 

To taka gospodarka, która pozwala zachować możliwie jak najdłużej wartość dodaną produktów i wyeliminować odpady. Pozostają one jako zasoby w obrębie gospodarki. System pozwala na ich ponowne wielokrotne wykorzystanie w sposób produktywny, tworząc w ten sposób kolejną dodaną wartość. Wymaga to zmian w każdym ogniwie ich łańcucha. Zamknięty obieg to takie podejście, przy którym już na etapie projektowania zapewnia się utrzymanie produktów, komponentów i materiałów w najwyższym stopniu użyteczności i ich wartości, w każdym momencie cyklu. Zmiany następują kolejno: od fazy projektowania do nowych modeli biznesowych i rynkowych; od nowych sposobów przekształcania odpadów w zasoby do nowych zachowań konsumentów. Oznacza to zasadniczą zmianę systemową oraz wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych nie tylko w technologiach, ale również w zarządzaniu, organizacji społeczeństwa, metodach finansowania i w polityce.

Jak we współczesnym świecie wygląda Polska? Czy przemiany ostatnich 25 lat umożliwiają nam wypełnianie zapisu konstytucyjnego o ochronie środowiska jako obowiązku Państwa wynikającym z zasady zrównoważonego rozwoju? 

Chociaż podobnie jak pozostali członkowie UE z Europy Środkowo-Wschodniej dołączamy do grupy państw bogatych, to niestety nasza gospodarka nabiera cech coraz bardziej niekorzystnych dla zrównoważonego rozwoju. Następuje wzrost presji na środowisko, zwłaszcza po wstąpieniu do UE, od kiedy środki strukturalne przyczyniają się zwiększenia śladu ekologicznego. Na szczęście jest to proces powolny, gdyż równolegle następuje poprawa efektywności gospodarowania zasobami i energią. Istnieją w Polsce propozycje, których wdrożenie może przyczynić się do kreowania zrównoważonego rozwoju. Propozycję takich przemian zawiera niskoemisyjna strategia dla Polski 2050. 
Nowoczesna gospodarka niskoemisyjna pozwala powiązać rozwój gospodarki ze społecznym oczekiwaniem, aby ten rozwój nie wpływał negatywnie na środowisko, zdrowie, jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń.

Źródło: GLOBEnergia Plus 12/2015


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i  czytaj cały artykuł! 

appstore        google play