Po ostatnim przeglądzie polityki energetycznej kraju czytamy, że nowa Polska strategia energetyczna powinna pozwolić Polsce obrać kierunek „czystego” systemu energetycznego przy jednoczesnym wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego. Nadchodząca strategia mogłaby priorytetyzować długoterminowo kwestię bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie kładąc duży nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, dbając o zwiększenie efektywności energetycznej i dekarbonizację systemu transportu.

Nowa strategia energetyczna będzie wymagać znacznych inwestycji w celu zmniejszenia udziału węgla w polskim systemie elektroenergetycznym i zwiększenia udziału technologii niskoemisyjnych, w tym energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii – powiedział Dr Fatih Birol, Dyrektor Wykonawczy w International Energy Agency podczas prezentacji publikacji Międzynarodowej Agencji Energii – World Energy Outlook oraz In-Depth Review of Poland.

Dr Birol zauważył również, że Polska inwestuje w energetykę jądrową, aby uniezależniać się, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii i aby ograniczać emisję gazów cieplarnianych. W przeglądzie podkreśla się potrzebę rozwoju wykwalifikowanej siły roboczej oraz mechanizmów finansowania budowy i eksploatacji nowych elektrowni jądrowych tak szybko, jak to możliwe.

Spalanie węgla pozostanie największym źródłem emisji gazów cieplarnianych i lokalnego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Wiele z obecnie funkcjonujących elektrowni jest już starych i nieefektywnych – zastąpienie ich mocami generowanymi przez nowoczesne technologie stanowi dla sektora energetycznego wyzwanie ekonomiczne, jednocześnie jednak daje możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza i śladu węglowego, będącego wynikiem generacji energii elektrycznej. Wykorzystanie węgla do ogrzewania gospodarstw domowych i spalanie odpadów jest głównym źródłem lokalnego zanieczyszczenia powietrza, w związku z czym rząd musi zapewnić, ze mniej zamożne gospodarstwa domowe będą wyposażone w odpowiednie środki, aby korzystać z czystszych rozwiązań, jak np. gaz ziemny czy podłączenie do sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest to możliwe – dodał Dr Birol.

W sektorze elektroenergetycznym Polska musi zwiększyć inwestycje w nowe moce i wzmocnienie wzajemnych połączeń z krajami sąsiadującymi, jeśli chce zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Przyszłość energetyki odnawialnej w Polsce wygląda niepewnie – Dr Birol podkreślił ostatnie znaczenie ostatnich zmian regulacyjnych i redukcji mechanizmów wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Z zadowoleniem przyjęto decyzję o budowie elektrowni jądrowej jako źródła niskoemisyjnego, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, podkreślając jednocześnie znaczenie doboru odpowiedniej technologii i partnera do realizacji tej inwestycji.

W prezentacji wziął udział także podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Michał Kurtyka, który mówił m.in., że „ważnym elementem transformacji energetycznej jest dopasowanie sieci do zmieniającej się roli konsumenta”, a „przyszłość innowacji w energetyce to również miasta i ich potrzeby”. Odpowiedzią na nie jest będzie m.in. elektromobilność.

Opracowano na podstawie: International Energy Agency, Mininisterstwo Energii

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia