II konkurs – Zarządzanie energią – Dofinansowanie NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

INFORMUJE, że zwiększa alokację dla ogłoszonego 30 czerwca 2010 r. naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Alokacja na dofinansowanie w formie dotacji została zwiększona z 104 mln zł do 181 mln zł.

W związku z wprowadzoną zmianą na stronie www.nfosigw.gov.pl został zamieszczony aktulany Regulamin II konkursu oraz Program priorytetowy.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 29 LISTOPADA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30. (z uwagi na fakt, że termin 30-dniowy naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do poniedziałku 29 listopada 2010 r. do godz. 15.30).

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs II"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 90 955, 45 90 956, 45 90 988 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie www.nfosigw.gov.pl zakładka Nabór wniosków.

Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, można znaleźć na stronie: www.kashue.pl/index.php

NFOŚiGW zaleca przeprowadzenie programu termomodernizacji obiektów z zastosowaniem m.in. normy PN-EN 16001:2009 "Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania" opublikowanej 15 grudnia 2009 r.

Jednocześnie zaznaczono że zastosowanie tej normy nie jest wymogiem konkursu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej