Trzeci kwartał 2015 roku w branży instalacyjno-grzewczej był generalnie dobry. Według ocen praktycznie wszystkich respondentów których pytano o opinię na temat rozwoju tego rynku, nastąpiły wzrosty, oceniane jak zwykle na różnym poziomie, ale panował ogólny optymizm, podobnie jak ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. 

Na bardzo dobre wyniki branży w III kwartale 2015 roku należy jednak patrzeć przez pryzmat wprowadzania w życie rozporządzeń dotyczących dyrektywy ErP.

Pompy ciepła
Opinie wskazują na wzrosty rzędu 5 -10%, choć nie brakuje opinii na temat zdecydowanych wzrostów na poziomie 15 a nawet 20%, a na drugim biegunie o stagnacji, Dotyczy głównie pomp do c.o. Nadal rośnie zainteresowanie tanimi pompami typu Split i pompami powietrznymi. Rozwój rynku Pomp ciepła odbywa się praktycznie poza systemami wsparcia, co paradoksalnie może sprzyjać pewnej stabilności i przewidywalności rozwoju w porównaniu do sztucznego pobudzenia popytu nadmiernymi dopłatami z tytułu wyboru tej technologii ogrzewania. Widoczna jest coraz ostrzejsza walka cenowa w tym segmencie produktów. Dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie wsparciem poprzez program Prosument prowadzony przez NFOŚiGW, po usunięciu wymogu wykonywania instalacji łącznie z wytwarzaniem energii elektrycznej, jednak nie w stopniu masowym.

Kolektory słoneczne
W tej grupie towarowej, podobnie jak w poprzednich kwartałach br. sygnalizowano ogólnie duży spadek w handlu detalicznym na poziomie szacowany w duzej rozpiętości, od 0 do nawet 50%, co ma być spowodowane ustaniem dotacji dla instalacji budowanych przez klientów indywidualnych. Zanotowano równocześnie wzrosty w wypadku dostaw obiektowych, dofinansowywanych przez fundusze UE, fundusz szwajcarski i Inn lokalne programy wsparcia. Jest to efekt kontynuacji realizacji obiektów publicznych i gminnych, które uzyskały wsparcie w poprzednich latach i teraz weszły w okres końcowej realizacji. Ogólnie można dla tej grupy towarowej przyjąć umiarkowany wzrost na poziomie 10 -15%.

Kotły gazowe wiszące
Sytuacja w tej grupie produktowej była zdominowana przez wzrosty sprzedaży kotłów gazowych wiszących. Sygnalizowane wzrosty były często znaczne, szczególnie w segmencie kotłów konwencjonalnych. Jest to oczywiście następstwem wejścia od 26.09.2015 roku wymogów Ekoprojektu, które w znacznym stopniu ograniczą lub nawet wręcz uniemożliwia sprzedaż i montaż kotłów innych niż kondensacyjne. Szczególnie w sierpniu dał się zauważyć duży wzrost sprzedaży wiszących gazowych kotłów konwencjonalnych. Deweloperzy i klienci w ostatniej chwili kupowali na swoje inwestycje kotły turbo i ze starym typem pompy, które można było sprzedawać tylko do końca lipca. Wzrosty dotyczyły zarówno gazowych kotłów konwencjonalnych z zamkniętą komora spalania, jak i gazowych kotłów konwencjonalnych z otwarta komora spalania. W dalszym ciągu na rynku były rozbieżności co do interpretacji zapisów rozporządzeń związanych z ekoprojektem co do możliwości sprzedaży na rynku polskim kotłów z otwarta komora spalania.

Podsumowując, można przyjąć wzrost sprzedaży gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych na poziomie 25% w III kwartale 2015 roku, przy czym wzrosty mogą być zróżnicowane u dystrybutorów i producentów z uwagi na poczynienie wcześniej przez niektóre firmy zapasów magazynowych. Biorą pod uwagę poczynione wcześniej zapasy magazynowe, można założyć, że sprzedaż kotłów konwencjonalnych może skończyć się na wiosnę, najpóźniej do połowy 2016 roku. W wypadku gazowych kotłów kondensacyjnych widać byo także ożywienie wynikające z konieczności wymiany pomp w urządzeniach na bardziej efektywne energetycznie i zwiększającej się świadomości klientów co do korzyści jakie daje stosowanie kotłów kondensacyjnych, a także obaw klientów co do przyszłości kotłowni wyposażonych w kotły konwencjonalne. To wszystko spowodowało, że kotły kondensacyjne osiągnęły także wzrost na poziomie 10-13%. Rynek gazowych kotłów kondensacyjnych w Polsce jest rynkiem już raczej dojrzały, a wprowadzenie dyrektywy ErP tylko umocniły te pozycję. Należy dodać jeszcze, ze na rynku pojawiły się różne tanie kotły kondensacyjne i tzw. semi-kondensacyjne, które z uwagi na swoja Niską cenę, porównywalną do sprzedawanych dotąd kotłów konwencjonalnych, cieszą się dużym powodzeniem.

Przepływowe podgrzewacze do wody
W tej grupie produktowej widoczna jest już dłuższego czasu wyraźna tendencja spadkowa, która co prawda wyhamowała w II kwartale, ale w II kwartale 2015 roku spadek rynku można oceniać na poziomie ok. 10% w stosunku do III kwartału 2014 roku. Panuje duża niepewność, co do przyszłości tego rynku w kontekście prowadzania zapisów dyrektywy ErP w przyszłych latach.

Gazowe kotły stojące
Kotły stojące kondensacyjne -tendencja utrzymana z ostatnich kwartałów w kierunku stabilnego spadku , mniejszego dla kotłów kondensacyjnych gdzie sprzedaż utrzymała się mniej więcej na poziomie 2014 roku , ale w wypadku kotłów konwencjonalnych te spadki wydają się w 3 kwartale większe – na poziomie 7-10%. Warty odnotowania jest wzrost sprzedaży kotłów ze zintegrowanym zasobnikiem, tzw. „lodówek” który wyniósł szacunkowo 7-10%. Lekki spadek zanotowano także w grupie kotłów olejowych, przy równoczesnym, bardzo silnym kilkudziesięcioprocentowym wzroście sprzedaży olejowych kotłów kondensacyjnych. Dowodzi to praktycznie załamania się sprzedaży olejowych kotłów konwencjonalnych.

Grzejniki
Według zebranych ocen, w grupie produktowej grzejników stalowych III kwartał 2015 był zdecydowanie lepszy zarówno od poprzedniego jak i wyraźnie lepszy 3.kw 2014.
Duża sprzedaż w lipcu związana częściowo z zatowarowanie dystrybutorów przed sezonem, następnie kontynuacja pomimo wakacji dobrej sprzedaży w sierpniu oraz duża sprzedaż grzejników we wrześniu, co było związane z realizacja zamówień obiektowych i kończenia inwestycji przed jesienią i zima.
Narastająco różnica w sprzedaży grzejników w rynku pomiędzy 3-ma kwartałami 2014 a 3-ma kwartałami 2015 prawie zniwelowana.

Potwierdza się przypuszczenie , że rok 2015 będzie posiadał „klasyczną” sezonowość sprzedaży – słabsze pierwsze półrocze i bardzo dobre drugie (a właściwie przełom 3 i 4 kwartału). Jeśli chodzi o kanały dystrybucyjne, to niezmiennie rynek jest napędzany przez inwestycje – przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – deweloperskie, ale pojawia się także sporo tematów budżetowych oraz komercyjnych. Słabiej wygląda w tym kontekście budownictwo jednorodzinne, co częściowo może wynikać z faktu pewnego czasowego nasycenia rynku w tym zakresie inwestycji, jak i wypierania grzejników przez inne rozwiązania emisji ciepła. Ogólna perspektywa na 2015 (cały rynek grzejników) – +/- 2014, z lekkim ryzykiem spadku (-1-2%).

Warto zwrócić uwagę, że nie brakuje także opinii o stagnacji na rynku grzejników, lub nawet lekkich spadkach, co może się wiązać z kwestią zatowarowania dystrybutorów, jak także dużym udziałem tzw. obiektówek w sprzedaży, co może zaburzać ogólny obraz sytuacji.

Źródło: SPIUG