Energia wprowadzona do sieci przez prosumentów w 2019 roku

Według raportu URE zawierającego zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2019 r. (art. 6a ustawy OZE), prosumenci wprowadzili do sieci 324 333,174 MWh energii elektrycznej. To prawie 2,5 razy więcej niż w 2018 roku.

Dla przykładu, dzięki energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów w 2019 roku, można by ugotować 11 836 977 153 litrów wody, w czajniku o mocy 2,2 kW. Trwałoby to 81 tysięcy lat.

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wraz z nowelizacją ustawy OZE prosumentami mogą być również przedsiębiorcy.

Prosument rozlicza się z OSD w systemie opustów, czyli bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się zazwyczaj w okresie rocznym, w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii. Dla instalacji o mocy do 10 kW, za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, a w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7.

Instalacje prosumenckie stanowią zdecydowaną większość mikroinstalacji przyłączonych do sieci.  Według danych URE, w 2019 roku prosumenci wprowadzili do sieci 324 333,174 MWh energii elektrycznej.

Trudne szacunki

Najwięcej mikroinstalacji w 2019 roku, zostało przyłączonych w ostatnich miesiącach roku. Mimo to, te instalacje są wliczane do tej samej “puli” co instalacje podłączone na początku 2019 roku, które z oczywistych względów wyprodukowały więcej energii, bo dłużej pracowały.

W związku z tym bardzo ciężko jest oszacować, w podsumowaniu rocznym, ile procent energii elektrycznej oddaje do sieci statystyczna mikroinstalacja.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia