Ile punktów ładowania będzie na parkingach? Od czego to będzie zależeć? 

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), czyli tzw. dyrektywa budynkowa, swoimi ramami objęła także sektor elektromobilności. Co prawda państwa członkowskie mają dużą swobodę w implementacji jej założeń, jednak warto sprawdzić co ustawodawcy proponują w tym zakresie. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • EPBD dąży do uproszczenia, usprawnienia i przyspieszenia procedur instalowania punktów ładowania w nowych i istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  
  • Dyrektywa wspomina również o powinności zadbania o dostateczną liczbę miejsc parkingowych dla rowerów, jak i punktów ładowania dla rowerów elektrycznych.
  • Wdrożenie założeń dyrektyw dla poszczególnych państw jest elastyczne. Konkretne wymogi zależą m.in. od liczby samochodów elektrycznych jeżdżących po drogach danego kraju.

Infrastruktura dla zrównoważonej mobilności

Do rozwoju zdecentralizowanego systemu energetycznego potrzebni są odbiorcy energii skoncentrowani lokalnie. Dlatego Unia Europejska w zapisach dyrektywy budynkowej wspomina o potrzebie rozwiązań takich jak punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 

“Przepisy budowlane można skutecznie wykorzystać do wprowadzenia ukierunkowanych wymogów wspierających wdrażanie infrastruktury ładowania na parkingach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Państwa członkowskie powinny dążyć do usunięcia barier, takich jak rozbieżne zachęty i komplikacje administracyjne, na które napotykają indywidualni właściciele próbujący zainstalować punkt ładowania na swoim miejscu parkingowym.” - czytamy w rozporządzeniu.

Możliwość ładowania pojazdów w budynkach jest szczególnie ważna, ponieważ to właśnie tam pojazdy elektryczne parkują regularnie i przez dłuższy czas. EPBD nie zapomniała również o rowerach, bo to przecież one są najekologiczniejszym środkiem transportu. 

Ładowanie w budynkach niemieszkalnych - co należy zapewnić?

Rozporządzenie EPBD wspomina, że w odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych posiadających więcej niż pięć miejsc parkingowych oraz budynków niemieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, posiadających więcej niż pięć miejsc parkingowych, państwa członkowskie zapewniają:

a) instalację co najmniej jednego punktu ładowania na każde pięć miejsc parkingowych;

b) montaż wstępnego okablowania co najmniej 50% miejsc parkingowych oraz kanałów, mianowicie przewodów elektrycznych dla pozostałych miejsc parkingowych, aby umożliwić instalację na późniejszym etapie punktów ładowania pojazdów elektrycznych, elektrycznych rowerów ze wspomaganiem i innych typy pojazdów z kategorii L.

Powinno pojawić się również więcej miejsc na typowe rowery, bo zgodnie z literą c powinno się zapewnić miejsca parkingowe dla rowerów stanowiące co najmniej 15 % średniej lub 10 % całkowitej pojemności użytkowej budynków niemieszkalnych, biorąc pod uwagę przestrzeń wymaganą również dla rowerów o wymiarach większych niż rowery standardowe.

Co z nowymi budynkami mieszkalnymi?

W odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych posiadających więcej niż trzy miejsca parkingowe oraz budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi, posiadających więcej niż trzy miejsca parkingowe, państwa członkowskie zapewniają:

a) instalacje wstępnego okablowania co najmniej 50% miejsc parkingowych i kanałów, a mianowicie kanałów na kable elektryczne, dla pozostałych miejsc parkingowych, aby umożliwić instalację na późniejszym etapie punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rowery ze wspomaganiem elektrycznym i inne typy pojazdów kategorii L,

b) co najmniej dwa miejsca parkingowe dla rowerów na każdy moduł budynku mieszkalnego.

W odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych z więcej niż trzema miejscami parkingowymi państwa członkowskie zapewniają również instalację co najmniej jednego punktu ładowania.

Dyrektywa zakłada to, czego nam najbardziej potrzeba?

Zapisy EPBD dążą do ustanowienia przez państwa członkowskie środków mających na celu uproszczenie, usprawnienie i przyspieszenie procedury instalowania punktów ładowania w nowych i istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Państwa członkowskie powinny usuwać bariery w instalowaniu punktów ładowania w budynkach mieszkalnych z miejscami parkingowymi, w szczególności konieczność uzyskania zgody wynajmującego lub współwłaścicieli na prywatny punkt ładowania na własny użytek. Wniosek najemcy lub współwłaściciela o zezwolenie na zainstalowanie infrastruktury do ładowania na miejscu parkingowym może zostać odrzucony jedynie w przypadku, gdy istnieją ku temu poważne i uzasadnione podstawy.

Co z zobowiązaniami wobec budynków mieszkalnych? Zapis w dyrektywie twierdzi, iż państwa członkowskie rozważają wprowadzenie systemów wsparcia na instalację punktów ładowania, wstępnego okablowania lub prowadzenia kanałów na miejscach parkingowych odpowiednio do liczby lekkich pojazdów elektrycznych akumulatorowych zarejestrowanych na ich terytorium.

Kiedy można odstąpić od postanowień dyrektywy?

Legislacja zakłada również szereg odstępstw od implementowania założeń dyrektywy. Po pierwsze dyrektywa nie obowiązuje tam, gdzie jej założenia doprowadziłyby do znacznych problemów w funkcjonowaniu lokalnego systemu energetycznego i zagrażałoby stabilności sieci lokalnej. Do tego dochodzi czynnik w postaci rodzaju izolacji systemu.

Jeżeli wymagana infrastruktura ładowania opierałaby się na systemach mikroizolowanych lub budynki są usytuowane w regionach najbardziej oddalonych (w rozumieniu art. 349 TFUE) - EBPD nie obowiązuje. Kolejny argument umożliwiający odejście od dyrektywy to koszty. Jest to możliwe jeżeli koszt instalacji do ładowania i instalacji kanałowych przekracza co najmniej 10% całkowitego kosztu ważniejszej renowacji budynku.

Źródło: Europarlament.org

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia