Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 59/2017) w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

Zmiany wprowadzone poprzez ustawę o OZE

Informuję, że stosownie do treści art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) dalej „ustawa OZE”, operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.

Natomiast, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy OZE, na podstawie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy, Prezes URE, w drodze decyzji, wyznacza sprzedawcę zobowiązanego: 1) na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 15 października każdego roku, na rok następny; 2) będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 15 października każdego roku, na rok następny.
Na potrzeby realizacji przez Prezesa URE obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 ustawy OZE, operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani przekazać informacje dotyczące sprzedawców o największym wolumenie sprzedaży energii elektrycznej, sprzedanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.

Obowiązki sprzedawców energii

W celu zapewnienia porównywalności danych przedstawianych Prezesowi URE, do niniejszej Informacji dołączono ankietę, która powinna zostać wypełniona przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.
W ankiecie należy uwzględnić dane dotyczące 5 sprzedawców z największym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora. Ilość energii elektrycznej sprzedaną odbiorcom końcowym należy wskazać dla poszczególnych sprzedawców tej energii, w MWh z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Powyższe informacje należy przesłać w sposób zapewniający ich wpływ do Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 15 września 2017 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu. Wypełnioną ankietę, w formacie Excel, należy również przekazać w formie elektronicznej, we wskazanym terminie, na adres e-mail: sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, numer rachunku: 95 10301508 0000 0005 5002 4055. W przypadku uznania, iż przedstawione Prezesowi URE informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim, prosimy o dokonanie ich oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.

 

Wyznaczenie sprzedawcy zobowiązanego

Jednocześnie URE informuje, że w myśl art. 40 ust. 6 ustawy OZE operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych niezwłocznie zamieszczają na swojej stronie internetowej informację o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego. Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy OZE, po wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych niezwłocznie zawierają z tym sprzedawcą umowę o świadczenie usług przesyłania albo umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany tych umów w celu umożliwienia realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 lub w art. 92 ust. 1 ustawy OZE.
Ponadto informuję, że stosownie do treści art. 168 pkt 9 ustawy OZE karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 lub 6 ww. ustawy. Zgodnie z art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE, wysokość kary pieniężnej wynosi w tym przypadku 10 000 zł.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia