Po przyjęciu przez Parlament Europejski budżetu na lata 2014–2020 zielone światło zapaliło się dla programów operacyjnych przewidujących wsparcie polskich przedsiębiorstw. Najbliższe tygodnie powinny upłynąć na ostatecznym opracowaniu ich założeń, przyjęciu przez Radę Ministrów i przekazaniu Komisji Europejskiej.

Tak jak w poprzednim okresie programowania, obejmującym lata 2007–2013, największe wsparcie dla inwestycji środowiskowych przewiduje program „Infrastruktura i Środowisko”.

System wsparcia dla zielonych inwestycji to konkretne kwoty, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zostały przetransferowane do polskiej gospodarki. I chociaż wszyscy niecierpliwie czekamy na przyjęcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, nie możemy zapominać, że stanowi ona jeden z kilku elementów składających się na system wsparcia inwestycji środowiskowych. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania, tak i w rozpoczynającym się, szereg dotacji oraz niskooprocentowanych pożyczek dla inwestorów będzie dostępny dzięki wsparciu unijnemu. Największy budżet przewidziany został w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIS), który, jak poprzednio, skupiał się będzie na większych inwestycjach i którego konsultacje powoli dobiegają końca (grudzień 2013). Wsparcie uzyskają tu zarówno inwestycje w infrastrukturę transportową, kulturę, zdrowie, jak i w energetykę oraz bezpośrednio w środowisko. Co ważne, zgodnie z założeniami nowego POIS, jego głównym celem będzie „wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”.

Już na podstawie tego zapisu widać, że ambicją nowego programu jest większe wsparcie OZE oraz efektywności energetycznej poprzez realne mechanizmy na rzecz rozwoju inwestycji w tym obszarze. Największy z programów operacyjnych, bo przewidujący wsparcie na poziomie nieco ponad 24 mld euro (ponad 100 mld złotych!), otwarty będzie na beneficjentów zarówno ze sfery publicznej jak i prywatnych przedsiębiorców. Pamiętać też należy, że oprócz samych beneficjentów, uruchomienie konkretnych inwestycji realizowanych w ramach dofinansowania z programu korzystne będzie także dla szeregu firm wykonawczych i dystrybutorów. Na wszelkie usługi i roboty budowlane otrzymujący wsparcie będą ogłaszali przetargi, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Kto i na co
Choć energetyka, w tym zielona, jest jednym z priorytetów nowego POIS, wsparcie przewidziane jest dla szerszej gamy konkretnych inwestycji. Co do zasady, o wsparcie w tym zakresie będą mogły ubiegać się podmioty zarówno publiczne, w tym samorządy, jak i prywatne. W drugim przypadku w grę wchodzić będą raczej duzi przedsiębiorcy, tym niemniej dość ciekawa perspektywa świadczenia konkretnych usług w ramach podwykonawstwa rysuje się dla mniejszych firm. Obecna wersja założeń programu dość precyzyjnie określa charakter przyszłych beneficjentów. W odniesieniu do konkretnych zakresów tematycznych ich lista wygląda następująco:
a)      energetyka:
    jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
    organy administracji publicznej oraz podległe im urzędy, organizacje pozarządowe,
    wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
    przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
    przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
 
b)      środowisko:
    jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
    administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,
    organizacje pozarządowe, jednostki naukowe,
    przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędących przedsiębiorcami. (…)
 
Bartłomiej Świderek Redakcja
GLOBEnergia

Cały artykuł w numerze 1/2014
2014 1 GLOBEnergia