Instalacja fotowoltaiczna korzystniejsza niż lokata bankowa?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zdecydowana większość, bo aż około 80 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest produkowana w ciągu dnia, w momencie kiedy właściciele instalacji najczęściej są w pracy. W tym czasie nadwyżki niezużytej energii oddawane są do sieci. Kluczowym elementem, wpływającym w decydujący sposób na okres zwrotu inwestycji we własną elektrownie fotowoltaiczną i ogólnie sens jej posiadania jest sposób rozliczania energii oddanej do sieci. W związku z likwidacją systemu opustów od 1 kwietnia 2022 roku wiele firm zaoferowało własne systemy rozliczania nadwyżek energii - jedną z takich ofert jest Polenergia 360.

Koniec systemu opustów

Dotychczasowy system net meteringu (system opustów) zakładał, że za każdą 1 kWh energii elektrycznej oddawanej do sieci, prosument posiadający instalację do 10 kWp mógł za darmo odebrać 0,8 kWh energii energii elektrycznej. Dodatkowo, prosument nie musiał ponosić opłaty dystrybucyjnej za pobieraną energię elektryczną. Z systemu rozliczania prosumentów na zasadzie opustów nie można już korzystać od 1 kwietnia 2022 roku. Nowi prosumenci, którzy przyłączyli instalację po 1 kwietnia 2022 roku zachowają swoje prawa do rozliczenia, ale tylko do końca czerwca. Od 1 lipca będą już rozliczani w nowym systemie, tzw. net-billing.

Nowe rozliczenie prosumentów

Net-billing znacznie różni się od systemu opustów. W net- billingu prosumenci będą sprzedawać i kupować energię elektryczną. Nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną zostaną sprzedane operatorowi. W momencie, gdy instalacja PV będzie produkowała mniej energii, prosument będzie kupował brakującą energię z sieci po cenach dla odbiorcy końcowego. Energia wprowadzana do sieci będzie sprzedawana po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku po średniej cenie godzinowej. Te zmiany stworzyły firmom z branży PV warunki do utworzenia nowych produktów dla prosumentów, którzy nie będa chcieli roliczać się w net-billingu.

Trzy filary rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej

W ciągu 2021 roku w Polsce przybyło blisko 400 tysięcy nowych prosumentów, co stanowi niezaprzeczalny rekord w historii rozwoju tego sektora energetyki w naszym kraju. Pod koniec stycznia 2022 roku było w naszym kraju blisko 867 tysięcy prosumentów, a łączna moc wszystkich mikroinstalacji słonecznych wyniosła 6 123 MW. Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymywała się dzięki trzem filarom. Pierwszym i najważniejszym, był obowiązujący do końca marca 2022 roku system opustów. Ten bezgotówkowy sposób rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji został wprowadzony w 2016 roku. Jego wprowadzenie znacznie skróciło okres zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Drugi filar, to wciąż obowiązująca ulga termomodernizacyjna. Natomiast trzecim i najbardziej rozpoznawalnym filarem była dotacja w ramach programu „Mój Prąd”. Oba te instrumenty dodatkowo skróciły okres zwrotu o około 2-3 lata.

Oferta Grupy Polenergia Fotowoltaika

Polenergia Fotowoltaika przedstawiła najnowszą ofertę Polenergia 360, która jest odpowiedzią Grupy na ustanowione od 1 kwietnia 2022 roku zmiany w systemie rozliczania energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Jak informuje spółka jest to rozwiązanie, dzięki któremu nowi prosumenci nie będą narażeni na zbyt długi okres zwrotu z inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną. Polenergia 360 to pakiet rozwiązań dla prosumentów, który łączy zakup modułów fotowoltaicznych, 2-letnią gwarancję ceny odkupu energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i sprzedaż w 100 proc. zielonej energii. Dodatkowo sprzedaż energii objęta jest najdłuższą obecnie na rynku gwarancją ceny, wynoszącą 8 lat.

Polenergia 360

Polenergia szczególną uwagę zwraca na to, że energia, którą będą pobierać prosumenci korzystający z usługi Polenergia 360 będzie czystą, zieloną energią pochodzącą z farm wiatrowych i słonecznych tej spółki. Polenergia swoją ofertą chce wpasować się w rynek PV i wyjść naprzeciw oczekiwaniom tysięcy klientów, którzy wciąż zastanawiają się nad montażem instalacji fotowoltaicznej. Zdaniem Kamila Sankowskiego, członka Zarządu Polenergii Fotowoltaiki ich oferta sprawia, że instalacja fotowoltaiczna będzie dużo korzystniejszą opcją niż lokata bankowa.

Na warunkach zaprezentowanych przez spółkę Polenergia Fotowoltaika okres zwrotu z inwestycji we własną instalację fotowoltaiczną o mocy 4,5 kWp przy uwzględnieniu autokonsumpcji na poziomie 20 proc. oraz skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej wynosi około 8 lat. Dodatkowo klienci, którzy do 30 czerwca 2022 roku podpiszą umowę na zakup energii elektrycznej, otrzymają wyjątkową promocję 50 proc. rabatu na opłaty stałe do 30 czerwca 2024 roku. Spółka zapewnia, że umowa zawierana przez klienta jest elastyczna i daje możliwość zmiany oferty co 3 lata.

Zmiana systemu rozliczania prosumentów znacznie utrudniła oszacowanie okresu zwrotu z inwestycji jaką jest własna elektrownia słoneczna. System opustów choć był znany z prostoty i przewidywalności miał niestety poważną wadę, która zdyskwalifikowała go z dalszego obowiązywania - nie skłaniała prosumentów do konsumowania wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym, bądź magazynowania go w miejscu produkcji. Prosumenci podlegają transformacji systemu elektroenergetycznego, co wymusza na nich lepsze zarządzanie wyprodukowaną energią poprzez magazynowanie lub inne rozwiązania zwiększające autokonsumpcję. System opustów w bardzo niskim stopniu premiował posiadania własnego magazynu energii, co ma się zmienić w przypadku nowego systemu rozliczeń. Rozwiązania takie jak Polenergia 360 pozwalają łatwiej określić przyszłe korzyści z instalacji fotowoltaiki, dzięki czemu w przyszłości mogą cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Takich rozwiązań i ofert z pewnością będzie się pojawiało coraz więcej.

Zobacz również