Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego. Ze względu na aspekty techniczne zagadnień związanych z inteligentnym opomiarowaniem zaszła potrzeba uregulowania ich na poziomie aktu wykonawczego.

Rozporządzenie zawiera katalog wymagań funkcjonalnych, jakie powinien spełniać system pomiarowy użytkowany przez operatora systemu elektroenergetycznego albo właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego. Wymogi dotyczą odczytu danych rejestrowanych przez liczniki energii elektrycznej, obsługi poleceń, w tym realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE).

Ponadto dokument identyfikuje wymogi dla dostępu odbiorców końcowych do niezatwierdzonych danych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego (przez interfejs licznika zdalnego odczytu), dwukierunkowej komunikacji pomiędzy systemem zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu, wykonywania odczytów z wystarczającą częstotliwością na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz usług dystrybucji energii elektrycznej.

Rozporządzenie wskazuje także wymagania dla realizacji zdalnego włączania i wyłączania zasilania lub zmiany poziomu ograniczenia mocy 15-minutowej w liczniku zdalnego odczytu zabudowanym w układzie pomiarowym bezpośrednim;

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR), uregulowanie w akcie prawnym zagadnień z obszaru układów pomiarowych oraz systemów pomiarowych ma na celu ujednolicenie działań operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy od wielu lat już instalują liczniki zdalnego odczytu. Rozporządzenie daje zapewnienie interoperacyjności elementów systemu inteligentnego opomiarowania oraz optymalizacji kosztów wdrożenia, rozwoju i eksploatacji. Ponadto zostanie zwiększona konkurencyjność oraz zapewni się zainteresowanym producentom rozwiązania w obszarze inteligentnego opomiarowania stabilności wymagań technicznych na określony czas. Rząd chce przede wszystkim zminimalizować ryzyka związane z wdrożeniem inteligentnego opomiarowania.

Ministerstwo wskazuje, że dotychczas taką funkcję pełniła Wzorcowa specyfikacja techniczna dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI – dokument z 11 marca 2014 r. sporządzony pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stosowany nieobligatoryjnie przez zarządy poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Przy opracowywaniu koncepcji inteligentnego opomiarowania oraz wymagań techniczno-funkcjonalnych zostały wzięte pod uwagę odpowiednie dostępne normy, m.in.:  PN-EN 13757-4, PN-EN 50470-1, PN-EN 50470-3, PN EN 61000-4-30, PN-EN 62053-22, PN-EN 62053-23, PN-EN 62053-24, PN-EN 62055-31, PN-EN 62056-21, PN-EN 62586-1, PN-EN 62586-2.

Plany rozwoju inteligentnego opomiarowania

Harmonogram, który był szeroko konsultowany z przedstawicielami sektora energetycznego, przewiduje instalację liczników zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. – do 31 grudnia 2023 r., 35 proc. – do 31 grudnia 2025 r., 65 proc. – do 31 grudnia 2027 r., 80 proc. – do 31 grudnia 2028 r.

Informacje i dane, za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu, przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Zarządzanie systemem teleinformatycznym, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) — podmiotu wyznaczonego i regulowanego ustawowo. Funkcja OIRE zostanie powierzona Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., czyli polskiemu operatorowi krajowego systemu elektroenergetycznego.

Redakcja GLOBEnergia