W imieniu resortu odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska. Wskazuje w odpowiedzi na interpelację, że funkcjonuje kilka rodzajów wsparcia w zakresie dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych, które dedykowane są rolnikom w sposób pośredni lub bezpośredni.

Agroenergia

Dedykowanym rolnikom programem uruchomionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest Agroenergia. Jest to program priorytetowy, który ma na celu zwiększenie produkcji w OZE w rolnictwie. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wśród rodzajów dofinansowanych przedsięwzięć wskazuje się instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać również towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

Ostatni nabór do programu Agroenergia został zakończony w połowie grudnia 2019 r. Nasza redakcja pod koniec 2020 r. zapytała NFOŚiGW o dalsze plany wobec tego programu. Według odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Rzecznika NFOŚiGW, trwa współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nad dalszą zmianą programu Agroenergia. NFOŚiGW będzie informował o nowym naborze po finalizacji tych rozmów.

Mój Prąd

Zyska informuje, że po zakończeniu drugiej edycji programu Mój Prąd, toczą się prace grupy roboczej złożonej z pracowników MKiŚ oraz NFOŚiGW, której zadaniem jest zoptymalizowanie nowej wersji programu. Resort potwierdza, że program w zakresie głównych założeń będzie kontynuowany. Beneficjentem będą mogły być osoby fizyczne,  formą dofinansowania będzie dotacja,  utrzymana zostanie prosta i przyjazna użytkownikowi forma wnioskowania.

Program Mój Prąd będzie rozszerzony w celu zwiększenia autokonsumpcji energii generowanej w energetyce słonecznej. Będzie możliwość dofinansowania punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, magazynów energii czy inteligentnych systemów zarządzania energią. W nowej odsłonie programu planowane jest utrzymanie dotychczasowych warunków w zakresie okresu kosztów kwalifikowania wydatków.

Czyste Powietrze

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Ulga inwestycyjna

Resort przypomina, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). MKiŚ wyjaśnia, że ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Zyska podkreśla, że jednym z warunków uzyskania ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolników jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych. Rolnik decydując się na zakup modułów fotowoltaicznych i chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, nie będzie mógł jednocześnie być beneficjentem innych programów rządowych.

Źródło: Sejm

Redakcja GLOBEnergia