Ustawa o OZE, wprowadziła rozliczenia na zasadzie opustów i nie umożliwia sprzedaży energii z mikroinstalacji prosumenckich. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikroelektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1. Jeśli skorzystamy z własnej energii, którą udostępni nam sieć tracimy odpowiednio 20-30% wyprodukowanej przez nas energii. Takie zasady dotyczą osób fizycznych, czyli nie prowadzących działalności gospodarczej. W ustawie o OZE są oni klasyfikowani jako prosumenci.


Z Ustawy: PROSUMENT – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”


W przypadku mikroinstalacji prowadzonej przez przedsiębiorcę, energii nie można rozliczać na zasadzie opustów, a jedynie konsumować, lub sprzedawać po średniej cenie czarnej energii. Co ważne, sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej, (czyli wytworzonej w instalacji, ale nie skonsumowanej). Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r., przy czym okres ten liczy się od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Bez pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy inwestor może zainstalować dowolną liczbę urządzeń fotowoltaicznych pod warunkiem, że ich moc nie przekroczy wspomnianych 40 kW. W przypadku instalacji o mocy powyżej 40 kW konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i, co za tym idzie, dodanie do pozwolenia wszystkich wymaganych załączników. Ponadto montaż elektrowni fotowoltaicznej musi być wykonany przez uprawnionego instalatora, który na zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci poświadczy numerem swoich uprawnień poprawność przeprowadzonego montażu. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych. W ww. przypadkach nie ma też konieczności zgłaszania prac organom nadzoru budowlanego. Poniżej wskazano najważniejsze wymagania administracyjnoprawne dotyczące budowy poszczególnych typów mikroinstalacji.


Od 1 lipca, prosumenci nie są objęci obowiązkiem informacyjnym i sprawozdawczym, a więc nie muszą informować Prezesa URE o ilości wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz o ilości energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i  wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu.