NFOŚiGW ogłosił dziś nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Nowa Energia w czterech obszarach: inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu, stabilne bezemisyjne źródła energii oraz samowystarczalne klastry energetyczne. Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i przemysłu.

W ramach programu zostaną wsparte przedsięwzięcia związane z uruchomieniem produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu lub wdrożeniem nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności. Mają one służyć poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszeniu negatywnego wpływu człowieka na środowisko lub wzmocnieniu odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Pierwszy etap będzie dotyczył oceny projektów, na który będzie składać się preselekcja (nabór i ocena fiszek projektowych) oraz ocena wniosków o dofinansowanie  (WoD_W).

Terminy

Fiszki należy składać w terminie od 05.08.2021 r. do 29.10.2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Złożenie WoD_W będzie możliwe przez 4 miesiące (120 dni kalendarzowych) od daty wpływu zaproszenia (po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie fiszki) wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż po zakończeniu naboru fiszek.

Budżet

Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, zmniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty. Beneficjentami programu są tylko przedsiębiorcy. Środki będą wydatkowane przez Beneficjentów do 31.12.2025

Środki na dofinansowanie wydzielono dla poszczególnych obszarów projektowych. Budżet dla obszaru inteligentnych miast energii wynosi do 150 mln zł, dla wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu – do 150 mln zł; stabilnych bezemisyjnych źródła energii – do 250 mln zł, samowystarczalnych klastrów energetycznych – do 150 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia