Inteligentne sieci energetyczne (ISE) – ruszył nowy program NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

finansowanie

15 czerwca 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)”.

Inteligentne sieci energetyczne (ISE) - ruszył nowy program NFOŚiGW 15 czerwca 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne (m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne) związane z wdrażaniem elementów ISE w  obszarach pilotażowych. Konkurs skierowany jest do: przedsiębiorców (dużych, średnich i małych),jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz tworzonych przez nią jednostek, którzy organizują w przestrzeniach pilotażowych przedsięwzięcia ISE.

Formą dofinansowania będzie dotacja, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju realizowanego działania oraz rodzaju beneficjenta. Dla działań przed i porealizacyjnych (tzw. „miękkich”) sięgać będzie 70% kosztów kwalifikowanych zaś dla działań inwestycyjnych, górny limit wyniesie odpowiednio od 30% dla dużych przedsiębiorstw do 50% dla małych i mikroprzedsiębiorstw, samorządów, uczelni i instytutów badawczych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tego konkursu wynosi 150 mln zł.

Wnioski należy składać w dniach od 3 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku.
 
Program NFOŚiGW wdrażany będzie w latach 2013-2018 i przewiduje realizację przedsięwzięć ISE w przestrzeniach pilotażowych, w których odbywać się będzie bilansowanie energii – zapotrzebowania na nią  i jej dostaw.
 
Kluczową rolę we wdrażaniu ISE pełni warstwa telekomunikacyjna/telemetryczna, której zadaniem jest dwukierunkowy, bezpieczny (z zachowaniem zasad prywatności) przesył danych: zarówno w kierunku od odbiorcy i urządzeń do centrów decyzyjnych, jak i w kierunku przeciwnym. Warstwa ta umożliwia realizację działań zwrotnych - zarządzanie i sterowanie siecią oraz interakcję z odbiorcą końcowym (zarządzanie podażą i popytem na energię).
Elementami obowiązkowymi przy realizacji wszystkich przedsięwzięć w przestrzeniach pilotażowych są kampanie informacyjno-edukacyjne realizowane dla poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości odbiorców.

Wyjątkowo w tym programie nie będzie stosowane kryterium efektywności kosztowej. Najwyżej premiowane będą: wielkość efektu ekologicznego oraz gotowość realizacyjna przedsięwzięcia.

Budżet całego programu jest zakładany na poziomie 340 mln złotych, pochodzących z tytułu opłat i kar zastępczych naliczanych przez Prezesa URE zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne w ramach zobowiązania wieloletniego, o którym mowa w art. 401c ustawy Prawo ochrony środowiska. Terminy kolejnych naborów wniosków będą ustalane w miarę postępów w wydatkowaniu środków alokowanych w ramach pierwszego konkursu.
 
Szczegółowe informacje nt. programu priorytetowego "Inteligentne Sieci Energetyczne" oraz pierwszego naboru wniosków znajdują się pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/ise
 
W dniu 6 lipca w trakcie inauguracji programu dopłatowego do inteligentnych sieci energetycznych zorganizowano konferencje prasową z udziałem:
 
•      Jana Rączki                               - Prezesa NFOŚiGW
•      Marka Woszczyka                      - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
•      Rafał Czyżewskiego                   - Prezesa Zarządu Energa SA Operator Gdańsk
 
Autor: Witold Maziarz,NFOŚIGW